text size

Pojem a podstata svěřenského fondu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Pojem a podstata svěřenského fondu
Titile (in english):
The concept and the principle of the Trust
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Petr Bulušek
Opponents:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Thesis Id:
188750
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
06/09/2017
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Svěřenský fond, občanský zákoník
Keywords:
Trust, Civil Code
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Rigorózní práce pojednává o svěřenském fondu tak, jak ho s účinností ke dni 1. ledna 2014 zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce zkoumá rozhodná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a představuje snahu o jejich korektní, soudobý a co možná nejlogičtější a nejsystematičtější systémový výklad, který nemusí být z dikce zákona na první pohled zcela zřejmý. Práce je členěna do osmi kapitol. První až třetí kapitola se zabývá historickým kontextem svěřenského fondu v co možná nejzazší podobě, a to z důvodu, že tento kontext je pro soudobý výklad příslušných zákonných ustanovení zcela zásadní. Čtvrtá a pátá kapitola pojednává o soudobé právní úpravě svěřenského fondu z pohledu jak práva hmotného tak procesního. Šestá a sedmá kapitola pojednává o první, a z pohledu svěřenského fondu důležité novele zákona č. 89/2012 Sb., která nabude účinnosti dne 1. ledna 2018 a která zakotví očekávaný legislativní rámec veřejného seznamu svěřenských fondů a zavede s ním spojené důvodné a vhodné legislativní změny. Poslední, osmá kapitola se zabývá soudobým mezinárodním kontextem svěřenského fondu.
Abstract:
ABSTRACT This thesis deal with the Trust, as it was introduced by the Act no. 89/2012 Coll., Civil Code with the effect from January 1, 2014. The thesis research the relevant provisions of the Act no. 89/2012 Coll. and represents an effort to a correct, contemporary, logical and systematic interpretation, which may not be obvious from the wording of the law at a first sight. The thesis is divided into eight chapters. The first, the second and the third chapters deal with the historical context of the Trust in a possible ultimate form because of that this is necessary for the right contemporary interpretation of the relevant statutory provisions. The fourth and the fifth chapters research the contemporary legislation of the Trust in terms of both substantive and procedural law. The sixth and the seventh chapters research the first important amendment to the Act no. 89/2012 Coll., which will become effective on January 1, 2018, which will implement the expected legislative framework for a public list of the Trust and which will implement the related reasonable and appropriate legislative changes. The last, eighth chapter deals with the contemporary international context of the Trust.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petr Bulušek 1.03 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Petr Bulušek 257 kB
Download Abstract in czech Mgr. Petr Bulušek 145 kB
Download Abstract in english Mgr. Petr Bulušek 83 kB
Download Opponent's review JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 190 kB
Download Opponent's review JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 85 kB
Download Defence's report 163 kB