velikost textu

Pojem a podstata svěřenského fondu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem a podstata svěřenského fondu
Název v angličtině:
The concept and the principle of the Trust
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Bulušek
Oponenti:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
188750
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svěřenský fond, občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
Trust, Civil Code
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce pojednává o svěřenském fondu tak, jak ho s účinností ke dni 1. ledna 2014 zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce zkoumá rozhodná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a představuje snahu o jejich korektní, soudobý a co možná nejlogičtější a nejsystematičtější systémový výklad, který nemusí být z dikce zákona na první pohled zcela zřejmý. Práce je členěna do osmi kapitol. První až třetí kapitola se zabývá historickým kontextem svěřenského fondu v co možná nejzazší podobě, a to z důvodu, že tento kontext je pro soudobý výklad příslušných zákonných ustanovení zcela zásadní. Čtvrtá a pátá kapitola pojednává o soudobé právní úpravě svěřenského fondu z pohledu jak práva hmotného tak procesního. Šestá a sedmá kapitola pojednává o první, a z pohledu svěřenského fondu důležité novele zákona č. 89/2012 Sb., která nabude účinnosti dne 1. ledna 2018 a která zakotví očekávaný legislativní rámec veřejného seznamu svěřenských fondů a zavede s ním spojené důvodné a vhodné legislativní změny. Poslední, osmá kapitola se zabývá soudobým mezinárodním kontextem svěřenského fondu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deal with the Trust, as it was introduced by the Act no. 89/2012 Coll., Civil Code with the effect from January 1, 2014. The thesis research the relevant provisions of the Act no. 89/2012 Coll. and represents an effort to a correct, contemporary, logical and systematic interpretation, which may not be obvious from the wording of the law at a first sight. The thesis is divided into eight chapters. The first, the second and the third chapters deal with the historical context of the Trust in a possible ultimate form because of that this is necessary for the right contemporary interpretation of the relevant statutory provisions. The fourth and the fifth chapters research the contemporary legislation of the Trust in terms of both substantive and procedural law. The sixth and the seventh chapters research the first important amendment to the Act no. 89/2012 Coll., which will become effective on January 1, 2018, which will implement the expected legislative framework for a public list of the Trust and which will implement the related reasonable and appropriate legislative changes. The last, eighth chapter deals with the contemporary international context of the Trust.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Bulušek 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Bulušek 257 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Bulušek 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Bulušek 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB