velikost textu

Interakční styl začínajícího učitele v procesu budování jeho autority

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakční styl začínajícího učitele v procesu budování jeho autority
Název v angličtině:
Interaction style of novice teachers in the process of establishing their authority
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Pecoldová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Šaroch
Oponent:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Id práce:
188729
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interakční styl, autorita učitele, začínající učitel, komunikace ve školní třídě, zkušenosti učitele, ideální učitel
Klíčová slova v angličtině:
interaction style, teacher authority, novice teacher, communication in a classroom, experience of a teacher, ideal teacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje autoritě začínajícího učitele vycházející z užití jeho interakčního stylu ve školní třídě. Cílem práce je zjistit, jak učitel a jeho žáci vnímají konkrétní interakční styly učitele s ohledem na budování a uplatňování jeho autority. Teoretická část práce sestává ze tří kapitol. První kapitola se zabývá pojmy autorita a autorita učitele s důrazem na hledisko žáků a uvádí v této souvislosti její klasifikaci. Další kapitola je pak věnována interpersonálnímu chování učitele, vymezení jeho interakčního stylu a možnosti jeho zjišťování v praxi. Třetí kapitola se věnuje začínajícímu učiteli s důrazem na problematiku obtíží v interakci s žáky, které jej mohou zpočátku jeho profesní kariéry potkat. Výzkumná část vychází primárně z kvantitativního šetření, realizovaného pomocí upravených standardizovaných dotazníků QTI, zjišťujících interakční styl učitele. Jejich úkolem bylo přinést zpětnou vazbu učitelům, kteří se účastnili výzkumu a zjistit, nakolik se interakční styly zvolené začínajícími učiteli liší od pohledu žáků a jejich představy o ideálním učiteli. Dotazníky byly distribuovány učitelům samotným a současně žákům dvou vybraných tříd, ve kterých tito učitelé vyučují. Informace z žákovských dotazníků byly dále doplněny prostřednictvím krátkých neformálních nestrukturovaných rozhovorů s těmito žáky. Výsledky obou stran byly následně porovnány v průběhu kvalitativní části realizované prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se začínajícími učiteli, během nichž došlo dále k doplnění dat. Záměrem bylo vytvořit celkový obraz interakce daného začínajícího učitele s žáky zakládající se na pohledu obou stran – učitele a jeho žáků. KLÍČOVÁ SLOVA interakční styl, autorita učitele, začínající učitel, komunikace ve školní třídě, zkušenosti učitele, ideální učitel
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is concerned with authority of a novice teacher based on their usage of his or her interaction style in a classroom. The aim of this thesis is to find out how teachers and their pupils perceive particular interaction styles of a teacher with regard to establishing and using their authority. The theoretical part of this thesis consists of three chapters. The first chapter deals with the terms authority and teacher´s authority, emphasizing pupils´ point of view and in connection with this introduces its classification of authority types. The next chapter inquires into interpersonal behaviour of a teacher, definition of their interaction style and ways of its detection in practise. The third chapter is concerned with the issues of novice teacher emphasizing their problems in interaction with their pupils which can appear at the beginning of their professional career. Practical part is primarily based on a quantitative inquiry implemented with the help of modified standardized questionnaires QTI investigating the interaction style of a teacher. Their task was to give feedback to the teachers who participated in the inquiry and discover how the interaction models of novice teachers differ from their pupils´ versions, alternatively among particular classes. The questionnaires were distributed to the teachers and simultaneously to the pupils of two chosen English classes they teach. The data from the pupils´ questionnaires were completed by means of short informal unstructured interviews with these pupils. The outcomes were subsequently compared during the qualitative part via semi-structured interviews with novice teachers which also served as data completion. The intention was to create an overall depiction of classroom interaction based on the point of view of both sides – the teacher and his or her pupils. KEY WORDS interaction style, teacher authority, novice teacher, communication in a classroom, experience of a teacher, ideal teacher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Pecoldová 3.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Pecoldová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Pecoldová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Pecoldová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Šaroch 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB