velikost textu

Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice
Název v angličtině:
Access to healthcare for third countries migrants in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Vedoucí:
MUDr. Petr Háva, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, M.Sc., Dr.
Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.
Id práce:
188721
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Migranti, dostupnost zdravotní péče, zdravotní pojištění, historický institucionalismus, bariéry přístupu ke zdravotní péči
Klíčová slova v angličtině:
migrants, health care availability, health insurance, historical institutionalism, barriers to health care access
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá vývojem a současným stavem dostupnosti zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice. Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup. Výzkumným designem je historická případová studie. V práci je využívána kombinace studia dokumentů a vlastního empirického šetření formou 56 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s migranty, poskytovateli zdravotní péče a odborníky, kteří v rámci své práce přicházejí s migranty do styku. Autorka na základě přístupu historického institucionalismu vysvětluje vývoj politiky zdravotního pojištění pro migranty v České republice od roku 1993 po současnost, identifikuje klíčové události a roli jednotlivých aktérů v rámci politického subsystému. Práce zároveň optikou samotných migrantů a poskytovatelů zdravotní péče ukazuje, jak se současné institucionální nastavení systému zdravotního pojištění migrantů promítá do jejich faktického přístupu ke zdravotní péči, identifikuje hlavní bariéry dostupnosti a důsledky případné nedostupnosti zdravotní péče. Klíčová slova: Migranti, dostupnost zdravotní péče, zdravotní pojištění, historický institucionalismus, bariéry přístupu ke zdravotní péči
Abstract v angličtině:
Abstract This Ph.D. thesis discusses the evolution and current situation regarding availability of healthcare for third countries migrants in the Czech Republic. In terms of methodology, the author has chosen a qualitative approach. The research design is a historical case study. The thesis uses a combination of “desk research” and empirical survey based on 56 in-depth interviews with migrants, healthcare providers and experts who come into contact with migrants during the course of their work. Based on the approach of historical institutionalism, the author is explaining policy of migrants’ health insurance evolution in Czech Republic since 1993 till today. The author identifies the key events and the roles of particular actors within the observed „sub- system“ of public policy. From the viewpoint of migrants and healthcare providers, the thesis also presents how the current institutionalised set-up of migrants‘ health policy transfers into the real access to healthcare for migrants. It also identifies the main barriers to health care accessibility and the consequences of possible health care unavailability. Key words: migrants, health care availability, health insurance, historical institutionalism, barriers to health care access
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 4.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, M.Sc., Dr. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 9.09 MB