velikost textu

Komunikace a vzájemná interakce zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace a vzájemná interakce zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče
Název v angličtině:
Communication and interaction of medical personnel with patient's family in the intensive care unit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Šimůnková
Vedoucí:
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Kordulová
Id práce:
188703
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, rodina, intenzivní péče, nelékařský zdravotnický personál, lékař
Klíčová slova v angličtině:
communication, family, intensive care, non-medical staff
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod: Komunikace s příbuznými kriticky nemocných pacientů je v České republice poměrně opomíjená oblast. Intenzivní péče je více orientována na pacienta, přístroje a vysoce specializovanou léčbu a kontakt s příbuznými bývá často krácen na minimum. Obsah konverzace je zaměřen především na krátká sdělení informací o aktuálním zdravotním stavu nemocného. Je důležité se tomuto tématu více začít věnovat především proto, aby zdravotnický personál mohl nabídnout rodině pacienta tu nejlepší možnou pomoc v jejich nelehké životní situaci. Cíle a metodologie: Cílem této diplomové práce bylo zmapovat profesionální připravenost všeobecných sester a lékařů v oblastech komunikace s rodinou pacienta a zjistit jaký je přístup zdravotnického personálu k rodinám pacienta hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Dále pak zmapovat zkušenosti rodinných příslušníků pacienta s průběhem vzájemné spolupráce a interakce se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta. V neposlední řadě bylo cílem diplomové práce navrhnout možná řešení pro zlepšení stávajícího stavu. Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí strukturovaných dotazníků. Jedna verze dotazníku byla určena rodinám pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko – resuscitačním oddělení, jejichž hospitalizace byla delší než 14 dnů. Druhá verze dotazníku byla určena všeobecným sestrám a lékařům pracujících na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko – resuscitačním oddělení. Výsledky: Výsledky této práce jsou ukázkou profesionální komunikace mezi rodinou pacienta a zdravotnickým personálem. Zároveň ze strany rodiny jsou vyjádřením uznání a pochvaly za práci, kterou zdravotnický personál vykonává nejen v péči o jejich blízké, ale i rodiny samotné. V rámci šetření byly zjištěny oblasti, kde je však možný prostor ke zlepšení. Závěr: Kvalitní komunikace ze strany zdravotnického personálu může zmírnit příznaky stresu, úzkosti a deprese rodinných příslušníků. Ke zlepšení současného stavu jsem navrhla využití informačního letáku vlastní tvorby pro rodiny pacientů a plakát vlastní tvorby pro nelékařský zdravotnický personál. Dále pak využití dotazníků pro zjištění spokojenosti a potřeb rodinných příslušníků, úprava návštěvních místností, pořádání seminářů nebo kurzů se zaměřením na komunikaci s rodinou pacienta. klíčová slova: komunikace, rodina, intenzivní péče, nelékařský zdravotnický personál, lékař
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction: Communication with relatives of critically ill patients is a rather neglected area in the Czech Republic. Intensive care focuses more on the patient, equipment and highly specialized treatment while contact with relatives is often minimized. Moreover, the conversation consists mainly of brief statements related to the current health status of the patient. It is important to pay more attention to this issue, especially so that the medical staff can offer the patient’s family the best possible help in their difficult life situation. Objectives and Methodology: The aim of this thesis was to map the professional preparedness of general nurses and doctors in the areas of communication with the patient’s family. Next, the thesis also attempted to determine the attitude of the medical staff to the families of patients hospitalized in the intensive care unit. Furthermore, it also aspired to map the experience of the patient’s family members with the cooperation and interaction with the medical staff during hospitalization of the patient. Last but not least, the aim of the thesis was to propose solutions to improve the current situation. The quantitative research was conducted using structured questionnaires. One version of the questionnaire was intended for families of patients in the ICU (JIP) and the department of anesthesiology and resuscitation (ARO), who were hospitalized for more than 14 days. The second version of the questionnaire was intended for general nurses and doctors working in the ICU and ARO. Results: The results of this thesis illustrate professional communication between the patient’s family and the medical staff. Simultaneously, they also show appreciation and praise for the work of the medical staff in caring not only for the patients, but also the whole families. However, the research also identified areas with room for improvement. Conclusion: Quality communication of the medical staff can alleviate the symptoms of stress, anxiety and depression in the patients’ relatives. In order to improve the current situation, I suggested using leaflets of my own creation for the patients’ families and for non-medical staff. Furthermore, I also proposed to use questionnaires to determine satisfaction and needs of family members, to adjust visitor rooms and to organize seminars or courses focusing on communication with the patient’s family. Keywords: communication, family, intensive care, non-medical staff
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Šimůnková 4 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Šimůnková 7.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Šimůnková 271 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Šimůnková 275 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 484 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Kordulová 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 751 kB