velikost textu

Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.
Název v angličtině:
Compensation Exercise for One-sided Profession. Subtitle: Medic Pathologist.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matylda Řiháková
Vedoucí:
Mgr. Soňa Marečková
Oponent:
Ing. Kristýna Plevová
Id práce:
188680
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompenzační cvičení, pracovní zátěž, prevence, zdravotník, autoterapie
Klíčová slova v angličtině:
compensation exercise, one-sided profession, prevention, physician, self-therapy
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Matylda Řiháková Vedoucí práce: Mgr. Soňa Marečková Oponent práce: Název bakalářské práce: Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí Podtitul: Zdravotník patolog Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o možnosti aplikace autoterapie u vybrané skupiny pracovníků, jejichž práce je prováděna ve vynucených pozicích. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je detailněji probrána problematika patologie páteře včetně anatomie, kineziologie a ergonomie práce vsedě a vestoje. Jsou zde též uvedeny základní charakteristiky terapeutických metod, z nichž je čerpáno v praktické části. Praktická část zahrnuje kazuistiku pacientky zastupující kategorii zdravotníků patologů, pro které byl podle zjištěných informací zhotoven cvičební plán. Po dvouměsíční terapeutické intervenci došlo ke zhodnocení aplikovatelnosti tohoto typu terapie na daný okruh pracovníků. Cílem bakalářské práce je vytvoření edukačního materiálu k využití v rámci prevence či ke kompenzaci již vzniklých zdravotních potíží u dané skupiny zdravotníků v důsledku pracovní zátěže. Zároveň bude vytvořený materiál publikován ve fakultním bulletinu. Klíčová slova: kompenzační cvičení, pracovní zátěž, prevence, zdravotník, autoterapie
Abstract v angličtině:
BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Matylda Řiháková Supervisor: Mgr. Soňa Marečková Opponent: Name of the bachelor thesis: Compensation exercise for one-sided profession Subtitle: Medic Pathologist Abstract: This bachelor thesis deals with the possibility of application of autotherapy to a selected group of workers whose work is carried out in forced positions. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part, the problems of spinal pathology including anatomy, ki- nesiology and ergonomics of sitting and standing are discussed. The basic characteris- tics of the therapeutic methods, which are used in the practical part, are also given. The practical part includes a case report of one selected patient representing the category of physicians of pathologists, for which, according to the information provi- ded, an exercise plan was made. After a two-month therapeutic intervention, the applicability of this type of therapy to a given range of workers was assessed. The aim of the bachelor thesis was to create educational material for use in the prevention or to compensate for already created health problems in a given group of doctors due to workload. The next aim is to publish educational material in faculty bulletin. Key words: compensation exercise, one-sided profession, prevention, physician, self- therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matylda Řiháková 4.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matylda Řiháková 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matylda Řiháková 409 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matylda Řiháková 405 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Soňa Marečková 3.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta Kristýna Plevová 4.63 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 749 kB