velikost textu

Edukace pohybové a režimové terapie pacientů po akutním koronárním syndromu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace pohybové a režimové terapie pacientů po akutním koronárním syndromu
Název v angličtině:
Education of motional and regime therapy at patients after acute coronary syndrome
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mariana Wirthová
Vedoucí:
Mgr. Ivana Pianelli Jahodová
Oponent:
Bc. Ivona Heřmanová
Id práce:
188679
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akutní koronární syndrom, rizikové faktory, rehabilitace, motivace, edukace
Klíčová slova v angličtině:
Acute coronary syndrome, risk factors, rehabilitation, motivation, education
Abstrakt:
ABSTRAKT Jméno, příjmení: Mariana Wirthová Vedoucí práce: Mgr. Ivana Pianelli Jahodová Oponent práce: …….…….… Název bakalářské práce: Edukace pohybové a režimové terapie pacientů po akutním koronárním syndromu Abstrakt bakalářské práce: Cílem této práce je stručně představit problematiku AKS široké i odborné veřejnosti. Výstupem je edukační materiál (příloha č.1), který poslouží pacientům i odborníkům ve zdravotnictví. Pro pacienty slouží jako účinná pomůcka pro dodržování režimových opatření a pravidelné pohybové aktivity a pro pečující personál pak jako edukační pomůcka, která zajistí efektivnější edukaci, a i její delší efekt. V práci je prostor věnován jak teorii týkající se rizikových faktorů KV onemocnění a AKS, tak průběhu a efektivitě jednotlivých fází rehabilitace, tak samotnému průběhu edukace. Součástí této práce jsou i dvě kazuistiky, na kterých je prokázán efekt edukace a užitečnost edukačního materiálu. Zároveň je zde prokázána důležitost edukace, vzhledem k neinformovanosti obou pacientů před průběhem intervence. Na efekt edukace má mimo jiné velký vliv motivace pacienta a jeho informovanost, a právě v těchto ohledech jsou ve většině případů rehabilitační péče nedostatky. Když pacient není motivovaný, režimová opatření spíš dříve opustí a vrátí se zpět ke špatnému stereotypu. S řádnou edukací se dá pacient dobře namotivovat a efekt terapie pak přetrvá déle i po ukončení posthospitalizační péče. Klíčová slova: Akutní koronární syndrom, rizikové faktory, rehabilitace, motivace, edukace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Education of motional and regime therapy at patients after acute coronary syndrome Abstract: The goal of this study is to introduce the reader to the problematics of acute coronary syndromes. The outcome of this work is an educational material, which will be helpful for patients and for medical proffessionals. It will help pacients with following the needed regime therapy and physical therapy. This material also makes patient‘s education of these therapies much easier and lasting. This work focuses on risk factors of cardiovascular diseases and acute coronary syndromes, as well as the phases of rehabilitation program and the proces of education itself. It also includes two case studies which prove the effect and utility of the educational material as well as the need of education itself. In order to succesfully educate a patient, we need for him to be motivated and well informed about his disease. These two are unfortunately the two aspects of rehabilitation, which are usually the weakest. With the right education, we can motivate the patient to inhereting the healthy lifestyle and to making it last. Key words: Acute coronary syndrome, risk factors, rehabilitation, motivation, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mariana Wirthová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mariana Wirthová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mariana Wirthová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Pianelli Jahodová 4.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Ivona Heřmanová 3.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 749 kB