velikost textu

Fyzioterapie u pacientů se schizofrenií. Podtitul: Přehled stávajících metod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzioterapie u pacientů se schizofrenií. Podtitul: Přehled stávajících metod
Název v angličtině:
Physiotherapy in patients with schizophrenia. Subtitle: An overview of current methods
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kopecká
Vedoucí:
Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová
Oponent:
Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
Id práce:
188677
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzioterapie, pohybová aktivita, schizofrenie, duševní zdraví
Klíčová slova v angličtině:
physiotherapy, physical activity, schizophrenia, mental health
Abstrakt:
Abstrakt bakalářské práce Jméno, příjmení: Anna Kopecká Vedoucí práce: Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů se schizofrenií. Přehled současných metod. Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fyzioterapie u pacientů s diagnózou schizofrenie. Cílem práce je podat ucelený přehled o všech aspektech onemocnění, překážkách pro terapeuta a využívaných fyzioterapeutických přístupech. Úvodní teoretická část popisuje definici, symptomy, diagnostiku a léčbu schizofrenie. Dále se věnuje příčinám vzniku tohoto onemocnění a komorbidním onemocněním. Speciální část této práce je pojata formou rešerše. Shrnuje současné poznatky fyzioterapie u pacientů se schizofrenií a dále obsahuje stručný popis jednotlivých metod a rešerši současných studií zkoumajících vliv fyzioterapeutických metod na fyzické a psychické zdraví pacientů se schizofrenií. Diskuze obsahuje shrnutí problematiky a zhodnocení studií. Klíčová slova: fyzioterapie, pohybová aktivita, schizofrenie, duševní zdraví
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis abstract Name, surname: Anna Kopecká Supervisor: Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová Opponent: Title of bachelor thesis: Physiotherapy in patients with schizophrenia. An overview of current methods. Abstract: This bachelor thesis deals with the topic of physiotherapy in patients diagnosed with schizophrenia. The aim of this work is to give a comprehensive overview of all aspects of the illness, difficulties in therapy and the physiotherapeutic approaches used in these patients. The introductory theoretical part describes the definition, symptoms, diagnosis and treatment of schizophrenia. It also deals with the causes of this disease and with comorbidities. Special part of this thesis is conceived in the form of search work. It summarizes current knowledge of physiotherapy in patients with schizophrenia and in addition contains a brief description of individual methods and research of current studies examining the effect of physiotherapeutic methods on the physical and mental health of patients with schizophrenia. Discussion contains summary of the topic and critical evaluation of presented studies. Key words: physiotherapy, physical activity, schizophrenia, mental health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kopecká 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kopecká 401 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kopecká 400 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová 3.91 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Bolceková, Ph.D. 2.98 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 750 kB