velikost textu

Zapamatovávání fragmentovaných scén – role detailů a extrapolace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zapamatovávání fragmentovaných scén – role detailů a extrapolace
Název v angličtině:
Visual Memory of Fragmented Scenes – Role of Detail and Extrapolation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Koppová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Id práce:
188672
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vizuální krátkodobá paměť|signal detection theory|fragmentované scény|mřížka|kategorie scén|viděné/neviděné dílky
Klíčová slova v angličtině:
visual short-term memory|signal detection theory|fragmented scenes|grid|categories of scenes|seen/unseen patches
Abstrakt:
Abstrakt Každý den jsme vystaveni velkému množství vizuálních podnětů (scén). Není však stále jasné, jak dobře jsou tyto scény v paměti uloženy a pamatovány a jaká je role detailu vzhledem k paměti celého obrazu. Konkrétně, do jaké míry jsou pamatovány detaily a do jaké míry extrapolujeme z neviděného obsahu z prezentovaných částí. K prozkoumání této otázky jsme využili fragmentovaných scén (rozčleněných na 4x4 dílků), které se skládaly ze tří různých kategorií (vnitřní, vnější-přírodní a vnější-umělé) s různým počtem prezentovaných dílků (3, 5 a 8). Zajímá nás, jestli je nějaký vztah mezi počtem prezentovaných dílků a schopností rozpoznat, které dílky byly prezentované a které ne (přestože byly ze stejné fotografie). V analýze jsme se soustředili na charakteristiky SDT (signal detection theory), především na citlivost paměti (d´) a bias. Byly provedeny dva experimenty a u obou byly zjištěny největší hodnoty správnosti v odpovědích u 3 zobrazených dílků (Exp.1: d´(n3) = 0,67; Exp.2: d´(n3) = 0,66), u kterých převažovala tendence biasu k záporným odpovědím (Exp.1: c(n3) = 0,27; Exp.2: c(n3) = 0,16). U počtu 5 a 8 dílků se správnost odpovědí snížila (Exp.1: d´(n5) = 0,35; d´(n8) = 0,34; Exp.2: d´(n5) = 0,39; d´(n8) = 0,41) a zároveň se bias přiklonil ke kladným odpovědím (Exp.1: c(n5) = -0,11, c(n8) = -0,34; Exp.2: c(n5) = -0,16, c(n8) = -0,37). V neposlední řadě nás také zajímal možný vliv mřížky na zapamatování, který se však neprokázal. Klíčová slova: vizuální krátkodobá paměť, signal detection theory, fragmentované scény, mřížka, kategorie scén, viděné/neviděné dílky
Abstract v angličtině:
Abstract Every day we are exposed to huge amounts of visual stimuli (scenes). However, i tis not yet clear how accurately these scenes are stored and remembered, and what is the role of detail relative to the memory for the whole image. More specifically, to what extent the details are remembered and to what extent we extrapolate the unseen content from the presented details. We used fragmented scenes (broken to 4x4 grids) to investigate this question. Fragmented scenes were composed of three different theme categories (indoor, natural, man-made), each with different number of presented patches (3, 5 and 8). Our main research question is, whether there is any relationship between the number of presented patches and the ability to recognize which patches were presented and which were not (but still patches from the same photograph). In analysis we focus on Signal Detection Theory characteristics, mainly memory sensitivity (d´) and bias. We run two experiments and in both the highest scores for (d´) were for 3 patches (Exp.1: d´(n3) = 0,67; Exp.2: d´(n3) = 0,66) with bias towards negative answers (Exp.1: c(n3) = 0,27; Exp.2: c(n3) = 0,16). For 5 and 8 patches the (d´) was lower (Exp.1: d´(n5) = 0,35; d´(n8) = 0,34; Exp.2: d´(n5) = 0,39; d´(n8) = 0,41) and in the same time bias was towards positive answers (Exp.1: c(n5) = -0,11, c(n8) = -0,34; Exp.2: c(n5) = -0,16, c(n8) = - 0,37). We have also examined the role of the grid for remembering, but we have found no effect. Key words: visual short-term memory, signal detection theory, fragmented scenes, grid, categories of scenes, seen/unseen patches
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Koppová 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Koppová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Koppová 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB