velikost textu

Traumatická poranění spojená s koňmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Traumatická poranění spojená s koňmi
Název v angličtině:
Traumatic injuries resulting from human interactions with horses
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ilona Rázková
Vedoucí:
Mgr. Marie Holubová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Hocková, PhD.
Id práce:
188669
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pád z koně, poranění koněm, prevence, první pomoc
Klíčová slova v angličtině:
Fall off a horse; equine-related human injuries; accident prevention; first aid
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na traumatická poranění spojená s koňmi. K těmto poraněním dochází po pádu z koně, při manipulaci nebo ošetřování koně. Důvodem výběru těchto specifických druhů poranění bylo navýšení počtu úrazů spojených s tímto sportem vlivem vzrůstajícího zájmu o rekreační a sportovní ježdění. Teoretická část práce je strukturována do několika základních kapitol, které se zabývají problematikou druhů a mechanismů traumatických poranění spojených s koňmi, prevencí vzniku úrazu a první pomocí při pádu z koně. Podklady pro vypracování práce byly na základě rešerše v Národní lékařské knihovně. Převážná většina zdrojů pochází z databáze Medline. Dalším zdrojem pro vyhledávání literatury byl katalog krajské lékařské knihovny, knihovny Ústavu zemědělských a potravinářských informací a krajské knihovny. Dále bylo využito internetových profesních zdrojů a společností zabývající se touto činností. Metodika: Druhá část diplomové práce je prezentací výsledků kvantitativního výzkumu a sběru dat na základě studia dokumentace. Retrospektivní sběr dat probíhal v letech 2015 – 2017 v nemocnici krajského typu na úrovni ambulantní, lůžkách intenzivní péče a standardních odděleních. Cíl práce: Přiblížení dané problematiky a popsání epidemiologie traumat spojených s koňmi. Výsledky: Během tříletého retrospektivního průzkumu bylo ve sledovaném zdravotnickém zařízení ošetřeno celkem 189 pacientů, kteří vyhledali odbornou lékařskou pomoc. Hospitalizováno bylo jedenačtyřicet pacientů, z toho šest na odděleních intenzivní péče. Nejčastějším mechanismem úrazu byl pád z koně a nejčetnější lokalizace poranění na těle byla hlava a krk. Počty úrazů během rekreačního ježdění převyšují počty úrazů vzniklých při sportovním jezdectví. Během výzkumného šetření byl zaznamenán závažný úraz s následkem smrti. Závěr: Jezdectví je sport nesoucí s sebou určitá známá rizika, jak při jízdě na koni, tak při manipulaci s koněm na zemi. Zlepšením vzdělávání jezdců, důsledným používáním ochranných pomůcek, zvláště pak bezpečnostní přilby, by jistě pozitivně ovlivnilo počty a závažnost těchto poranění. Přínos práce: Pro bezpečnou manipulaci s koněm bylo vytvořeno doporučení určené pro rekreační stáje jako jedna z možností prevence vzniku úrazu. Klíčová slova: pád z koně, poranění koněm, prevence, první pomoc
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present diploma thesis focuses on equine-related traumatic injuries. Such injuries occur due to a fall off the horseback and / or during handling or care for a horse. The primary reason for focusing on this specific type of injuries was an increasing incidence of equine- related injuries due to a growing interest in horse riding as a leisure and sports activity. The theoretical part is divided into several chapters devoted to types and mechanisms of equine-related traumatic injuries, injury prevention, and specific first aid after a fall off the horseback. Information sources for the thesis were identified in the Czech National Medical Library, with most information extracted from the MEDLINE database. Other sources included the Regional Medical Library, the library of the Institute of Agricultural Economics and Information, the regional library, and professional online resources. Methodology: The second part of the diploma thesis presents the results of a quantitative research and analysis of data extracted from medical records. The data were collected retrospectively for the years 2015 - 2017 in out-patient, standard in-patient and ICU units of a regional hospital. Objectives: To track incidence of equine-related traumatic injuries and analyse the major causes. Results: Over the three-year research period, a total of 189 patients with equine-related injuries were treated in the hospital, out of which forty-one were hospitalised, six of them in an intensive care unit. The most frequent cause of injury was a fall off the horseback, and the most commonly affected body parts included the head and neck. Recreational riding exceeded sport riding in injury incidence. The research discovered one case of a serious injury with lethal consequences. Conclusion: Horse riding as a sport carries certain known risks associated with both riding and handling the animal on the ground. Improved rider education and consistent use of personal safety equipment, in particular helmets, would certainly help reduce the number and severity of such injuries. Benefits: We have devised a set of recommendations for safe horse handling to help recreational riding providers to prevent injuries. Keywords: horse accidents; equine-related human injuries; accident prevention; first aid
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ilona Rázková 5.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ilona Rázková 4.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ilona Rázková 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ilona Rázková 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Holubová, Ph.D. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hocková, PhD. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. 749 kB