velikost textu

Informovanost veřejnosti v Jihočeském kraji o kardiopulmonální resuscitaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost veřejnosti v Jihočeském kraji o kardiopulmonální resuscitaci
Název v angličtině:
The Awareness of South Bohemian Public about Cardiopulmonary Resuscitation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Věra Mikšíčková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká
Oponent:
Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová
Konzultant:
MUDr. Aleš Kovářík
Id práce:
188642
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Doporučené postupy pro resuscitaci 2015, Kardiopulmonální resuscitace, Srdeční zástava, Řetězec přežití, Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace.
Klíčová slova v angličtině:
Guidelines for resuscitation 2015, Cardiopulmonary resuscitation, Cardiac arrest, Chain of survival, Telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation.
Abstrakt:
ABSTRAKT ÚVOD: Jednou z nejvýznamnějších příčin náhlých úmrtí v Evropě je náhlá zástava oběhu. K záchraně života je potřeba na prvním místě poskytnutí neodkladné kardiopulmonální resuscitace (KPR). Jedním z předpokladů úspěšné resuscitace je její včasné zahájení a znalost základních postupů. Úroveň znalosti postupů neodkladné resuscitace, její správné provádění, zručnost a ochota laických zachránců může rozhodovat o dalším osudu osob stižených náhlou zástavou oběhu. Každou minutou, kdy není prováděna resuscitace, se šance na přežití osob se zástavou oběhu snižuje o 10 – 12 %. CÍLE A METODOLOGIE: Hlavním výzkumným problémem bylo zhodnocení míry informovanosti jihočeské veřejnosti o postupu laické kardiopulmonální resuscitace. Dále bylo cílem zmapovat zájem jihočeské veřejnosti o vzdělávání v problematice KPR. Pro vypracování empirické části byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, formou dotazníku vlastní tvorby. Dotazník obsahoval 35 otázek. Výzkumný vzorek byl tvořen neselektovanou veřejností v Jihočeském kraji a výběr informantů byl náhodný. Sběr dat byl prováděn přímým dotazováním kolemjdoucích osob na ulicích, v nákupních střediscích, ve městech a vesnicích. Výzkumného šetření se zúčastnilo 100 respondentů. Získaná data byla zpracována deskriptivní analýzou. VÝSLEDKY A IMPLEMENTACE DO PRAXE: Z výsledků bylo zjištěno, že laická veřejnost v Jihočeském kraji má relativně dobré znalosti základní neodkladné resuscitaci dospělé osoby, ale nízkou úroveň znalostí v neodkladné resuscitaci dětí. Při srovnání respondentů v různých kategoriích bylo zjištěno, že respondenti, kteří se setkali s KPR jako svědci, nebo ji poskytovali osobně, mají větší znalosti v postupech KPR. Dále byla prokázána vyšší znalost KPR u respondentů s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním a u věkové kategorie 18-30 let. Výsledky jsou podnětem pro akce s možností praktického nácviku KPR pro veřejnost ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Klíčová slova: doporučené postupy pro resuscitaci 2015, kardiopulmonální resuscitace, srdeční zástava, řetězec přežití, telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT INTRODUCTION: One of the most frequent causes of sudden death in Europe is a sudden cardiac arrest. First above all providing urgent cardio-pulmonary resuscitation (CPR) is necessary for rescue of life. One of preconditions of successful resuscitation is its early start and knowledge of basic techniques. The level of knowledge of urgent resuscitation techniques, its proper performance, skillfulness and willingness of non-professional rescuers can decide about next life of people affected by sudden cardiac arrest. Every minute that the resuscitation is not performed a chance of survival of people affected with sudden cardiac arrest decreases by 10 – 12%. GOALS AND METHODOLOGY: The main research problem was an evaluation of the level of knowledge of techniques of cardio-pulmonary resuscitation with public in South Bohemia. The next goal was to map the interest of the public in South Bohemia in education in CPR. For working out of the empirical part the method of quantitative research was chosen in the form of a questionnaire which I made. The questionnaire contained 35 questions. The research sample was made of nonselected public in South Bohemia and the choice of informants was random. The collection of data was performed by direct questioning of passers-by in streets, shopping centres, in towns and villages. The survey was attended by 100 respondents.The obtained data were worked out with descriptive analysis. RESULTS AND IMPLEMENTATION IN PRACTICE: It was found out on the basis of the results that non-professional public in South Bohemia have quite qood knowledge about basic urgent resuscitation of an adult person, but little knowledge about urgent resuscitation of children. Comparing respondents in different categories it was found out that respondents who have witnessed CPR or provided it have better knowledge of CPR techniques. Next better knowledge of CPR was proved with respondents with higher education and with age category 18 – 30 years. The results are an impuls for public actions with possibility of practical training in the cooperation with Emergency Medical Service of South Bohemia. Keywords: Guidelines for resuscitation 2015, cardio-pulmonary resuscitation, cardiac arrest, chain of survival, telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Mikšíčková, DiS. 6.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Mikšíčková, DiS. 861 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Mikšíčková, DiS. 561 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Hladká 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 750 kB
Stáhnout Errata Mgr. Věra Mikšíčková, DiS. 2.21 MB