velikost textu

Edukace pacienta s lymfomem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace pacienta s lymfomem
Název v angličtině:
Education of patients with lymphoma
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Naďa Marková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Pavla Kordulová
Oponent:
Mgr. Kateřina Jankovcová
Id práce:
188638
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemoterapie, edukace, lymfom, Hodgkinův lymfom, non – Hodgkinův lymfom
Klíčová slova v angličtině:
chemotherapy, education, lymphoma, Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma
Abstrakt:
ABSTRAKT (v ČJ) Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma edukace pacienta s lymfomem. Zvolené téma považuji za velmi aktuální, protože výskyt lymfomu stoupá (In: Linkos,2019). Jako lymfomy se označují nádory, které pocházejí z lymfocytů. V teoretické části se zabývám problematikou lymfomů. Zaměřuji se především na jejich diagnostiku a léčbu. Před vypracováním bakalářské práce jsem si nechala vypracovat rešerši v Národní lékařské knihovně. Dále jsem informace čerpala z databází: BMČ, PubMed, EBSCOhost a Medline. Využila jsem i léčebná doporučení – Kooperativní lymfomové skupiny. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem si zvolila případovou studii pacientky s B- buněčným lymfomem z velkých buněk, difuzní. Použila jsem model funkčního zdraví Marjory Gordonové. Na konkrétním případu jsou uvedeny ošetřovatelské standardní postupy, potencionální rizika ošetřovatelské péče a jejich prevence včetně edukace. Cíl práce: V práci se zaměřuji na ošetřovatelskou péči u pacientky s diagnózou B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní, která podstoupila chemoterapii. Výsledky: Jsou stanoveny ošetřovatelské postupy a sleduje se jejich dodržování. Na základě uvedené studie je vytvořen edukační materiál pro pacienty. Závěr: V dnešní době se stále vyvíjejí nové chemoterapie a vznikají další studie. Právě probíhající studie u onemocnění Lymfom: CITADEL 203, CITADEL 205, PCYC 1143 – SYMPATICO, ACELY – 308, PCYC 1141, BGB3311 – 212, IELSG37 – PMBL, GO39942 – Polarix (www.lymphoma.cz). Při ošetřovatelské péči edukujeme i pacienty. Přínos práce: Na základě odborné praxe na hematoonkologii jsem vytvořila informační leták. V informačním letáku jsou vložené informace s dotazy pacientů, co je nejvíc trápí. Klíčová slova: lymfom, chemoterapie, ošetřovatelská péče, edukace, pacient
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (v AJ) I chose the education of a patient with lymphoma as the topic for my bachelor thesis. I consider this topic very actual because the occurence of lymphoma is increasing (In: Linkos,2019). Lymphomas are referred as lymphocyte-derived tumors. I deal with the problem of lymphomas in the theoretical part. I mainly focus at diagnostic and treatment. I had started to prepare this bachelor thesis after the background research in the National Medical Library. I also drew the information from databases: BMČ, PubMed, EBSCOhost a Medline. I also used treatment recommendations – Cooperative Lymphoma Groups. Methology: I chose a case study of a patient with B-cell lymphoma from large cells, diffuse. I used the model of Marjora Gordon´s – functional health model. A specific case is used for defining the treatment procedures, nursing standards, potentional risks and the prevention, education is also included. Objective: Focus on a nursing care – pacient with B-cell lymphoma diagnose, large cells, diffuse, who undergone chemotherapy. Results: Keeping nursing procedures and creation of educational material for patients. Conclusion: There are new methods of chemotherapy and new studies. A current study in Lymphoma: CITADEL 203, CITADEL 205, PCYC 1143 – SYMPATICO, ACELY – 308, PCYC 1141, BGB3311 – 212, IELSG37 – PMBL, GO39942 – Polarix (www.lymphoma.cz). We alco educate patients during the nursing care. Contribution:Based on professional practice in hematooncology I have created an information leaflet. The information leaflet contains information about the questions of the patients who are most troubled. Key words: lymphoma, chemotherapy, nursing care, education, patient
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Naďa Marková, DiS. 3.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Naďa Marková, DiS. 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Naďa Marková, DiS. 298 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Naďa Marková, DiS. 322 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Kordulová 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Jankovcová 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 751 kB