velikost textu

Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Integration of a pupil with special educational needs second grade of primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Pařezová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Lautnerová
Id práce:
188618
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávací plán, dyslexie, dysortografie
Klíčová slova v angličtině:
integration, pupil with special educational needs, Individual Education Plan, dyslexia, dysorthography
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni základní školy. Práce je zaměřena na žáka se specifickými poruchami učení dysortografií, který navštěvuje základní školu a na jeho integraci do běžné třídy základní školy. Práce poukazuje na vhodné pedagogické přístupy a na důležitý vliv rodiny, spolužáků a školního prostředí. Cílem bakalářské práce je seznámit s možnostmi integrovaného vzdělávání žáka 2. stupně se specifickými poruchami učení. je členěna do tří kapitol. První dvě jsou součástí teoretické části. Třetí kapitola tvoří praktickou část. V první kapitole jsou vymezeny a definovány specifické poruchy učení, dyslexie, ožnosti vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Je zde vymezena legislativa, pojem integrace, inkluze a individuální vzdělávací plán. Třetí kapitola Integrace žáka 2. stupně se specifickými poruchami učení je již součástí praktické části. Seznamuje s procesem integrace žáka 2. stupně Základní školy v Suchdole. V práci je využita metoda rozhovorů, analýza osobní dokumentace žáka a případová studie. Na základě zjištěných informací vyplynulo, že za pomoci vhodně nastavených učebních plánů a při vhodně zvoleném přístupu je žák schopen osvojit si vědomosti a dovednosti základního vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Specifické poruchy učení, dyslexie, dysortografie, integrace, inkluze, individuální vzdělávací
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis' topic is the integration of a pupil with specific learning disabilities at second grade of primary school. It is aimed at specific learning dofficulties of a pupil such as dyslexia and dysorthographia. The chosen pupil attends a primary school and he is integrated into an ordinary class. It is focused on suitable pedagogical approaches and the importance of his family, classmates, school environment. The main aim of this thesis is to introduce possibilities of the integrated education. The paper is organized into three parts - first two parts are theoretical and the third part is practical. The first theoretical part includes and defines specific learning difficulties - dyslexia, dysorthography and pedagogical diagnostics. The second one describes possibilities of pupil's education with specific learning disabilities. The legislation, definitions ofwords such as integration, inclusion and an individual educational plan is mentioned there. The third practical part introduces the integration process of the pupil at second grade of primary school in Suchdol. There are used methods of interviews, analysing of personal documents and a case study. Results show that in case of suitable implementation of learning plants together with an appropriate approach the pupil is able to adopt basic knowledge and skills. KEYWORDS Specific Learning Disabilities, dyslexia, dysorthography, integration, inclusion, individual educational plan
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Pařezová 824 kB
Stáhnout Příloha k práci Ivana Pařezová 690 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Pařezová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Pařezová 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Lautnerová 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 152 kB