velikost textu

Doménové spory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Doménové spory
Název v angličtině:
Domain disputes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Deniz Askinová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
188594
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Doménové spory Abstrakt Tato rigorózní práce s názvem „Doménové spory“ se zabývá problematikou pro dnešní dobu aktuální. Je rozdělena do tří kapitol, v jejíž první kapitole se snažím přiblížit co je „doménové jméno, jeho právní a technické vymezení a zásady jeho registrace“. Z hlediska právního vymezení doménového jména, představuje povahu doménového jména v České republice. Doménové jméno je bráno jako věc, jako absolutní a relativní právo nebo jako jiná majetková hodnota. Z hlediska technického jde o strukturu a kategorizaci doménových jmen na domény nejvyššího řádu, domény druhého řádu a domény třetího řádu neboli subdomény. Nejdůležitější a stěžejní část této práce je obsažena ve druhé a třetí kapitole „Řešení sporů o doménová jména včetně řešení sporů o doménová jména mimosoudními orgány“. Zde se věnuji formám zneužívání doménových jmen, možnostem řešení sporů o doménová jména v České republice, a to jak mimosoudní cestou, tak jejich alternativním řešením. Druhá kapitola této práce „řešení sporů o doménová jména“, se zaměřuje na formy zneužívání doménových jmen, na registraci doménových jmen se spekulativním cílem, kdy cílem subjektů je následné převedení doménových jmen za účelem zisku. Právě takové situace jsou nejčastějšími důvody sporů o doménová jména. Doménová jména mohou mít relativně vysokou hodnotu, kterou lze vyjádřit v penězích a právě proto se i doménová jména ve skutečnosti stávají předmětem úspěšných i neúspěšných pokusů o využití veškerých možností, jak v rámci nich profitovat. Jsou předmětem úsilí některých jedinců k obohacení sebe sama. V další části druhé kapitoly se zabývám „možností řešení sporů o doménové jména v České republice“. Zde jsem svoji pozornost věnovala mimosoudnímu řešení sporů o doménová jména, které v rámci rozhodčího řízení probíhá před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a soudnímu řešení sporů o doménová jména před obecnými soudy, kdy příslušnost soudu je určována dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Třetí kapitola této práce se zabývá řešením sporů o doménová jména mimosoudními orgány. V této kapitole je pozornost věnována „řešení sporů mezi zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC a držitelem doménového jména“ a „řešení sporů mezi držitelem doménového jména a třetí osobou formou mimosoudního řešení sporů“.Neoddělitelnou součástí jsou „pravidla alternativního řešení sporů coby způsobu mimosoudního řešení sporů o doménová jména mezi jejich držiteli a třetími stranami“. Od 1. března roku 2015 tento zcela nový dokument označovaný jako „Pravidla alternativního řešení sporů“ je součástí Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.CZ. Spory o doménová jména jsou projednávány před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, účinného od 1. října 2015, jehož nedílnou součástí je Řád pro rozhodčí řízení on-line. Klíčová slova: doména, spory, orgány
Abstract v angličtině:
Domain disputes Abstract This rigorous thesis named “Domain disputes” deals with today’s topical issues. It is divided into three chapters. In the first chapter, I will try to shed light on the “domain name, its legal and technical limitations and principles of its registration”. Domain name limitations from the legal point of view represent the nature of a domain name in the Czech Republic. Domain name is perceived to be an object, as absolute and relative right or as other property value. From the technical point of view it is a structure and categorization of domain names into top level domains, secondary domains and tertiary domains or sub-domains. The most important and principal part of this thesis is contained in its second and third chapter “Settling domain name disputes, including settling of domain name disputes by extra- judicial authorities”. Here I deal with the various forms of misuse of domain name, dispute-solving possibilities in respect to domain names in the Czech Republic both in extra-judicial way and in alternative solutions. The second chapter of this thesis dealing with “settling domain name disputes” targets the forms of domain name abuses, registration of domain names with speculative intentions, when the aim is to subsequently transfer domain names at a profit. It is these situations that most often lead to domain name disputes. Domain names can have relatively high value, which may be expressed in money and thus they become the target of successful and unsuccessful attempts to utilize all possibilities to create a profit. They are the target of some individuals, who seek to enrich themselves. In the next part of the second chapter I deal with the “settling of domain name disputes in the Czech Republic”. Here I concentrate on the extra-judicial settling of domain name disputes, which take place in arbitration proceedings before the Arbitration Court of the Czech Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Czech Chamber of Agriculture of the Czech Republic and to settling of domain name disputes before general courts, where their competence is determined in line with Act no. 99/1963 Coll. of Civil Court Procedure. The third chapter of this thesis deals with settling of domain name disputes by extra-judicial authorities. Attention is paid to “settling of disputes between the association of legal entities CZ.NIC and domain name holders” and “settling of disputes between the domain name holder and third parties in extra-judicial manner”. An integral part are the “rules for alternative settling of disputes in extra-judicial settlement in respect to domain names between their holders and third parties”. As of March 1st, 2015 this new document named “Rules of alternative settling of disputes” is part of the Rules for registration of domain names in ccTLD.CZ. Domain name disputes are settled before the Arbitration Court of the Arbitration Court of the Czech Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Czech Chamber of Agriculture of the Czech Republic in line with the Code of the Arbitration Court of the Arbitration Court of the Czech Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Czech Chamber of Agriculture of the Czech Republic, effective of October 1st, 2015, which includes the Code of online arbitration proceedings. Klíčová slova: domains, organs, disputes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Deniz Askinová 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Deniz Askinová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Deniz Askinová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB