velikost textu

Sen v beletrii - fikční svět a svědectví o psychice literární postavy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sen v beletrii - fikční svět a svědectví o psychice literární postavy
Název v angličtině:
The Literary Dream As a Fictional World and a Testimony on the Psychology of a Literary Character
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Katharina Drechslerová
Vedoucí:
Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Helena Kupcová
Id práce:
188563
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
literatura - 19. století - 20. století - motiv - teorie fikčních světů - psychologie - psychoanalýza - sen
Klíčová slova v angličtině:
literature - 19th century - 20th century - motif - fictional worlds theory - psychology - psychoanalysis - dream
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci „Motiv snu ve vybraných dílech české beletrie 19. století (Zeyer – Mácha – Erben)“, která se zabývá tématem snu v krásné literatuře se zaměřením na vybrané české autory 19. století. Práce se bude věnovat českým autorům druhé poloviny 19. století, Jakubu Arbesovi a Svatopluku Čechovi. Ve zvolených titulech bude kladen důraz na význam snů a možnosti jeho využití v příběhu. Dále budou hodnoceny rozmanité podoby a pojetí tohoto literárního motivu. Práce by měla užívat komparativního postupu a snažit se sledovat jak společné, tak odlišné prvky snu u vybraných děl. V průběhu textu bude pozornost zaměřena na analýzu snů, snění i použitou symboliku. Celá práce se bude opírat o tradiční koncepty snu v psychologii a psychoanalýze (Carl Gustav Jung, Sigmund Freud), bude však mít na paměti fikční povahu literárních „snů“, a bude proto vycházet rovněž z tzv. teorie fikčních světů, jež je v současné naratologii popsána např. v knize Jiřího Kotena Jak se dělá fikce slovy.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis derives from my bachelor thesis „The Motif of Dream in Selected Czech 19th century Fiction (Zeyer – Mácha – Erben)“, which is focused on dreams in fiction literature, mostly on selected Czech authors of the 19th century. This diploma thesis will be devoted to Jakub Arbes and Svatopluk Čech, Czech authors of the second half of the 19th century. In the titles selected, the accent will be put on the importance of the motif of dream and the possibilities of their usage in the plot. The thesis will also consider the diversity and concepts of the literary motif in question. This work should be comparative (in the international sense), and will also consider both the common and the variating elements of dreams in chosen literary texts. Attention will be paid to the analysis of dreams, the activity of dreaming itself and the symbols used. The entire work will be based on traditional concepts of dream in psychology and psychoanalysis (Carl Gustav Jung, Sigmund Freud), but also will keep in mind the fictional nature of literary „dreams“. Due to that, it will also stem from the so-called fictional worlds theory, which is in current naratology described eg. in the book „How to Do Fiction with Words“ by Jiří Koten.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Katharina Drechslerová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Katharina Drechslerová 225 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Katharina Drechslerová 149 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Charypar, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Helena Kupcová 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB