velikost textu

Specifické poruchy učení v povědomí veřejnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifické poruchy učení v povědomí veřejnosti
Název v angličtině:
Specific learning disabilities in public awareness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Rudolfová
Vedoucí:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
188560
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, reedukace, individuální vzdělávací plán
Klíčová slova v angličtině:
specific learning disabilities, dyslexia, dysgraphia, reeducation, individual educational plan
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá povědomím veřejnosti o specifických poruchách učení. V úvodu teoretické části je krátká zmínka o historii specifických poruch učení. Dále je vysvětlena problematika specifických poruch učení, mezinárodní klasifikace nemocí a příčiny těchto poruch. V další kapitole jsou popsány jednotlivé specifické poruchy učení. Část práce je věnována specifickým poruchám učení spolu s nadáním a nápravou specifických poruch učení. Konkrétně jde o individuální vzdělávací plán a reedukaci. Praktická část je založena na výzkumném šetření 45 respondentů (žen i mužů různých věkových kategorií). Je zde využita kvantitativní metoda výzkumu konkrétně metoda dotazování ve formě dotazníku. Závěr je věnován shrnutí výsledku výzkumu. Cílem teoretické části je charakterizovat pojem specifické poruchy učení a definovat je. Vysvětlit pojmy jako jsou například reedukace, individuální vzdělávací plán a mezinárodní klasifikace nemocí. Cílem praktické části je zjištění, jaké má veřejnost povědomí o specifických poruchách učení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with specific learning disabilities in public awareness. In the introduction of the theoretical part is a brief mention of the history of specific learning disorders. After that explaining the issue of specific learning disorders, the international classification of diseases and the causes of these disorders. The next chapter describes individual types of specific learning disabilities. Part of the work is devoted to specific learning disorders along with gifting and correcting specific learning disorders. Specifically, it is an individual educational plan and reeducation. The practical part is based on a survey of 45 respondents (women and men of different age categories). Here is used the quantitative method of research, namely the method of questioning in the form of a questionnaire. At the end of the work is a summary of the research result. The aim of the theoretical part is to characterize and define the concept of specific learning disabilities. Explain concepts such as reeducation, individual educational plan, and international classification of diseases. The aim of the practical part is to find out what the public is aware of about specific learning disorders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Rudolfová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Rudolfová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Rudolfová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Linková, Ph.D. 449 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB