velikost textu

Spolupráce rodiny a školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce rodiny a školy
Název v angličtině:
Family and school cooperation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Petrusová
Vedoucí:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Richterová
Id práce:
188557
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spolupráce rodiny a školy, rodina, škola, komunikační metody spolupráce, školní klima
Klíčová slova v angličtině:
family and school cooperation, family, school, communication methods of cooperation, school climate
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vzájemnou spoluprací rodiny a základní školy speciální. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji spolupráci rodiny a školy, vymezení pojmu rodina, jejím funkcím, povinnostem. Druhou kapitolu této části tvoří vzdělávání žáků s mentální retardací. Zde objasním pojem mentální retardace, příčiny jejího vzniku, rozdělení a charakteristiku základní školy speciální. Poslední kapitola teoretické části představuje model školy, která je držitelkou certifikátu „ Rodiče vítáni“. V praktické části se věnuji konkrétnímu výzkumu spolupráce rodiny a Základní školy speciální v Čáslavi. Výzkum je prováděn formou dotazníku a rozhovorů. Také zde porovnám požadavky pro udělení značky „Rodiče vítáni“ s formami spolupráce konkrétní školy. Zjistím, zda Základní škola speciální v Čáslavi tato požadovaná kritéria splňuje. Klíčová slova: spolupráce, rodina, základní škola speciální, mentální retardace, značka „Rodiče vítáni“
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis deals with the mutual cooperation of the family and the special elementary school. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part I deal with family and school cooperation, defining the concept of family, its functions and duties. The second chapter of this part consists of education of pupils with mental retardation. Here I´m going to explain the term of mental retardation, the causes of its origin, the dividing and the characteristics of the special elementary school. The last chapter of the theoretical part presents the model of the school holding the "Parents welcome" certificate. In the practical part I deal with specific research of family cooperation and special elementary school in Čáslav. The research is conducted through questionnaires and interviews. Also, I compare the requirements for awarding the "Parents welcome" brand to the forms of collaboration of a particular school. I'll find out if the Special School in Čáslav meets these criteria. Keywords: cooperation, family, special elementary school, mental retardation, brand "Parents welcome"
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Petrusová 2.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Jana Petrusová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Petrusová 335 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Petrusová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Linková, Ph.D. 448 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Richterová 529 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB