velikost textu

Znalost žáků druhého stupně vybrané základní školy o týrání dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalost žáků druhého stupně vybrané základní školy o týrání dětí
Název v angličtině:
Second Grade Elementary School Students´Knowledge about Children Abuse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adéla Čechová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
188518
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syndrom CAN, děti, týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání
Klíčová slova v angličtině:
CAN syndrome, children, abuse, sexual abuse, neglecting
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Znalost žáků druhého stupně vybrané základní školy o týrání dětí je členěná do dvou částí. Teoretická část práce pojednává v jedné hlavní kapitole o jednotlivých formách syndromu CAN, jejich podobách a důsledcích. U každé formy je zmíněno také chování dětí, které jsou obětí dané formy násilí. Práce dále shrnuje vývoj pojmu syndrom CAN a možné příčiny, které vedou k týrání. Jsou zde obsaženy informace týkající se dokumentů práv dítěte a prevence týrání. Závěr teoretické části práce je věnován orgánům sociálně-právní ochrany dětí. Praktická část práce je zpracována formou výzkumného šetření, které je zaměřeno kvantitativně. Cílem empirické části bylo zjistit, jaké znalosti mají žáci druhého stupně vybrané základní školy o fyzickém a psychickém týrání. Pomocí dotazníkového šetření a následné komparace dat bylo zjištěno, že žáci mají vyrovnané znalosti z oblasti fyzického a psychického týrání. Dále bylo prokázáno, že žáci mají i osobní zkušenosti s fyzickým a psychickým týráním, a také s trestáním. Žáci jsou trestáni především za drzé chování a odmlouvání, kdy nejčastějším vykonavatelem trestů je matka. Nejhojněji jsou žáci trestáni zákazem používání počítače a mobilu. V závěru praktické části byla provedena analýza ŠVP a následně navržena ukázka vyučovací hodiny věnována tématice syndromu CAN. KLÍČOVÁ SLOVA syndrom CAN, děti, týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis called Second Grade Elementary School Students‘ Knowledge about Children Abuse is divided into two parts. The theoretical part, which consists of one main chapter, deals with the forms of Child Abuse and Neglect (CAN) syndrome, its manifestations and consequences. Each of the forms listed is supplemented by a typical behaviour of the children who have been victims of CAN. The thesis also summarizes the development of CAN syndrome term and possible causes of abuse. The thesis includes information on basic children rights and abuse prevention. The final part of the thesis emphasizes authorities responsible for safeguarding children. The practical part of the thesis contains research results. The objective of this part was to find out the depth of the lower secondary pupils’ knowledge on physical and psychological abuse. The research suggests that the pupils were equally aware of physical and psychological abuse. The method used for the research was a questionnaire followed by data comparison. Furthermore, the research has observed that the pupils have personal experience with physical and psychological abuse and punishment. Pupils are punished primarily by their mothers for insolence and back talking. The most frequent kind of punishment is that the children are forbidden the use a PC or their mobile phones. The end of the practical part of the thesis contains analysis of the education plan of the chosen school followed by a lesson plan on CAN syndrome. KEYWORDS CAN syndrome, children, abuse, sexual abuse, neglecting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Čechová 4.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Adéla Čechová 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Čechová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Čechová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB