velikost textu

Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení - konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení - konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus
Název v angličtině:
Special methods of evidence in criminal proceedings - confrontation, recognition, investigative experiment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Hanák
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
188472
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokazování, konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus
Klíčová slova v angličtině:
criminal proceedings, confrontation, line-up, investigative experiment
Abstrakt:
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení – konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus Abstrakt Tato práce pojednává o zvláštních způsobech dokazování v trestním řízení, kterými jsou konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě, a které jsou upraveny v oddílu třetím hlavy páté trestního řádu. V úvodu práce je stručně popsán historický vývoj zvláštních způsobů dokazování a nalezneme zde i zamyšlení nad rozdíly kriminalistických metod a procesních úkonů. Úvodní část také popisuje zákonnou úpravu zvláštních způsobů dokazování v platném trestním řádu, a co této úpravě předcházelo. Práce se v jednotlivých částech věnuje všem zvláštním způsobům dokazování, pro bližší zkoumání si autor zvolil konfrontaci, rekognici a vyšetřovací pokus. Každá část obsahuje definici dané problematiky, zvláštnosti úkonu, jeho praktické použití a problémy s nimiž se praxe nejčastěji potýká. Části rekognice a vyšetřovací pokus byly navíc doplněny o kazuistiku z těchto oblastí. Část konfrontace mimo jiné uvádí zásady provádění konfrontace, pojednává o praktickém průběhu konfrontace, konfrontovaných subjektech a osobách přítomných konfrontaci, věnuje se také předchozímu výslechu konfrontovaných osob, dokumentaci konfrontace, aplikaci ustanovení trestního řádu o výpovědi obviněného a o svědcích, konfrontaci mladistvého a zákonným omezením konfrontace. Dále práce, jako jedno z témat v rámci kapitoly konfrontace, řeší opětovný výslech konfrontovaných osob a zabývá se celkově použitím konfrontace v přípravném řízení. V části rekognice je pojednáno o provádění rekognice jako neodkladného a neopakovatelného úkonu, dále se tato část věnuje přípravě rekognice, zejména výslechu před rekognicí a zajištění účasti osob na rekognici. Práce se v souvislosti s tím zmiňuje také o problematice zákazu donucování k sebeobviňování, popisuje samotný proces znovupoznání a vlastní identifikaci poznávané osoby. Samostatné podkapitoly jsou věnovány tématům jako je dokumentace rekognice, rekognice in natura a časté problémy při provádění rekognice. Jak již bylo uvedeno, kapitola rekognice zahrnuje také vybranou kazuistiku k danému tématu. Vyšetřovacímu pokusu je věnována jedna z dalších hlavních částí práce, část čtvrtá, v níž je pojednáno zejména o druzích vyšetřovacího pokusu, tato část se také věnuje praktickému použití vyšetřovacího pokusu, jeho přípravě a taktickému provedení. Dále řeší účast jednotlivých osob na vyšetřovacím pokusu, zejména účast znalce. Podobně jako u rekognice část čtvrtá popisuje dokumentaci vyšetřovacího pokusu jako procesního úkonu a pro ilustraci je i zde zařazena kazuistika. Část nesoucí název rekonstrukce popisuje odlišnosti rekonstrukce od jiných zvláštních způsobů dokazování. Kromě jiného se zabývá také obstaráním příkazu k domovní prohlídce jako podmínkou proveditelnosti některých rekonstrukcí a mimo jiné také dokumentací rekonstrukce. Práce nahlíží na rekonstrukci i z kriminalistického hlediska a zabývá se zejména rozdíly rekonstrukce a vyšetřovacího pokusu. Pojednání o prověrce na místě se zaměřuje především na praktické použití prověrky na místě, postup a taktiku jejího provedení. Podobně jako předešlé kapitoly se i tato část práce věnuje zásadám provádění úkonu, jeho protokolaci a odlišnostem od protokolace jiných procesních úkonů. Práce dále v samostatných kapitolách pojednává obecně o kriminalistické dokumentaci zvláštních způsobů dokazování, o zacházení s utajovaným svědkem a porovnání problematiky s vybranými zahraničími právními úpravami. Závěrečná část práce je věnována úvahám de lege ferenda a zejména otázce chystaných změn přípravného řízení v ČR. Klíčová slova: dokazování, konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus
Abstract v angličtině:
Special Methods of Evidence in Criminal Proceedings – Confrontation, Recognition, Investigative Experiment Abstract The thesis deals with special methods of evidence in criminal proceedings, which are confrontation, line-up, investigative experiment, investigative reconstruction and on-site clearance. These all methods are anchored in Czech Criminal Procedure Code. Introductory part of the thesis describes evolution of special methods of evidence in criminal proceedings and in criminology too. The author discusses differences between procedural action and forensic practice. The thesis also describes legal regulation of the issue in historical context. It focus on face to face confrontation, line-up and investigative experiment. Each part of the thesis contains introduction with definition, then particularities of subject matter, practical use and the most frequent problems in investigation. The parts named line-up and investigative experiment also include a selected case report of these methods of evidence in criminal proceedings. Part called Confrontation among the other things deals with principles of confrontation and participants of confrontation. This part also describes previous interrogation of confronted persons, documentation of confrontation, application of some provisions of the Criminal Procedure Code to confrontation, legal limitations of confrontation, re-interviewing of the confronted persons and application of confrontation in preliminary proceedings in general. The Recognition Chapter deals with line up as an unrepeatable procedural act, it also deals with the preparation of a line up, interrogation before line-up, the participation of persons in line ups and how to ensure it. The thesis also describes the so-called nemo tenetur principle as a principle of criminal proceedings. This chapter describes the process of identification itself. The Recognition Chapter also contains documentation of line up, forms of recognizing and the most frequent problems in practice. As already mentioned, the author also included a selected case report in the recognition chapter. One of the other main parts of the thesis, Part Four, focus to the investigative experiment and deals in particular with types of investigative experiments, it´s practical application, support usage, preparation and tactical performance of investigative experiment. The thesis also specifies the participation of individual persons in the investigative experiment, especially the participation of an expert. Similar to the Part Recognition, Part Four describes the documentation of the investigative experiment as a procedural act and, selected case reports are also included. The Part Reconstruction specifies the differences of reconstruction and other special methods of evidence in criminal proceedings. Among the other things, it also deals with the provision of a house search order of court as a condition for the feasibility of some reconstructions. The thesis also describes the reconstruction from a criminalistic point of view. It deals with the differences between the reconstruction and investigative experiment too. The On-site Clearance Chapter focuses primarily on the practical usage of the on-site clearance, the procedure and the tactics of its realization. Similarly to the previous chapters, it also deals with the main principles, procedural documentation, and differences from other procedural acts. The thesis especially deals with the criminalistic documentation of special methods of evidence, the classified witnesses matters and the comparison of the subject matter with selected foreign legal regulations. The final part among the other things deals with upcoming changes of czech preliminary criminal proceedings. Keywords: criminal proceedings, confrontation, line-up, investigative experiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Hanák 7.84 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Milan Hanák 5.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Hanák 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Hanák 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB