velikost textu

Porušení předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porušení předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky
Název v angličtině:
Violation of law on taking of evidence in criminal procedure and its consequences
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Hula
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
188471
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dokazování, nezákonnost důkazů, neúčinnost důkazů, teorie plodů otráveného stromu
Klíčová slova v angličtině:
Evidence, illegal evidence, inefficiency evidence, fruit of the poisonous tree doctrine
Abstrakt:
Abstrakt Porušení právních předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou porušování právních předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky. Proces dokazování upravuje mnoho právních norem. Jádro právní úpravy se nachází v trestním řádu. Řadu pravidel lze však nalézt též v mezinárodních smlouvách týkajících se lidských práv a v ústavním pořádku České republiky, neboť dokazováním bývá často zasahováno do základních práv a svobod. V současnosti nabývá téma úpravy dokazování na aktuálnosti, a to vzhledem ke snaze zákonodárce přijmout nový trestní řád a s ohledem na některé mediálně známé trestní kauzy, v nichž nesprávný proces dokazování způsobil nezákonnost trestního řízení jako celku. K aktuálnosti zvoleného tématu přispívá také fakt, že v současné době se obhajoba v trestních věcech zaměřuje především na použitelnost důkazů získaných v přípravném řízení, přičemž formalisticky uplatňovaná pravidla mohou vést k nepotrestání pachatele trestného činu. Základním cílem této rigorózní práce je popsat účinnou a platnou právní úpravu dokazování a následky porušování předpisů o dokazování v trestním řízení. Čtenář se seznámí též s rozhodovací praxí českých soudů a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva v oblasti dokazování. Teoretické poznatky jsou v závěru této práce vyhodnoceny s tím, že je poukázáno na některé problematické body právní úpravy o dokazování a dále je uveden návrh de lege ferenda. Rigorózní práce se skládá z pěti základních kapitol, které se dále člení a podrobně rozpracovávají zadanou problematiku. V první kapitole se zaměřuji na teoretický výklad dokazování, zejména rozebírám terminologii dokazování, základní zásady tohoto procesu a provádění dokazování v rámci trestního řízení. V následujícím oddíle se věnuji porušování právních předpisů o dokazování a rozdílům mezi přípustností, nepřípustností, zákonností a nezákonností důkazů. Ve druhé kapitole je zpracována problematika následků porušování právních předpisů v trestním řízení a věcný záměr nového trestního řádu spolu s již zveřejněnými částmi návrhu nového trestního řádu. Další oddíl vysvětluje problematiku plodů otráveného stromu a judikaturu pojednávající o účinnosti důkazů a jejich použitelnosti v trestním řízení. Na tomto místě uvádím stěžejní judikaturu v českém právním prostředí a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Čtvrtá kapitola v krátkosti komparuje právní úpravu dokazování ze zahraničí. Jedná se o komparaci se Slovenskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Spojenými státy americkými. Konečně všechny poznatky jsou shrnuty v páté kapitole, kde je zhodnocena účinná právní úprava dokazování a kde je podán návrh de lege ferenda. Tato studie vychází z právního stavu ke dni 31.3.2018.
Abstract v angličtině:
Abstract Violation of Regulations on Burden of Proof in Criminal Procedures and its Consequences This dissertation deals with the issues associated with violation of regulations on burden of proof in criminal procedures and its consequences. A great number of regulations stipulate burden of proof. The core of the regulation lies in the Criminal Code. However, another range of regulations can also be found in international contracts regarding human rights and the constitutional system of the Czech Republic since burden of proof concerns basic human and fundamental rights. In the present, the issue of burden of proof gains more attention due to the endeavour of legistators to adopt a new Criminal Code and due to some criminal procedures which appeared in the media and in which improper use of burden of proof caused illegality of the criminal procedure as a whole. Another fact that contributes to the topicality of this issue is that currently, defence in criminal procedures focuses especially on the utility of evidence collected during the preliminary procedure, where fomalistically applied regulations might lead to no punishment of the perpetrator. The main objective of this dissertation is to describe efficacious regulations and regulations on burden of proof in force as well as the consequences of violation of the regulations on burden of proof in criminal procedures. The reader will be acquainted with the decision-making of Czech courts of law and the case law of the European Court of Human Rights concerning burden of proof. Theoretical findings are evaluated in the final part of this dissertation, where it is pointed at some problematic matters regarding the regulation on burden of proof. In addition to that, a proposal de lege ferenda is discussed. The dissertation consists of five chapters which are further elaborated in sections dealing thoroughly with the given issues. The first chapter covers the theoretical explication of burden of proof, mainly the terminology of burden of proof, the basic principles of this process and the application of burden of proof within the stage of criminal procedure. The next section is devoted to the violation of regulation on burden of proof, the differences between admissibility, inadmissability, legality and illegality of evidence. The second chapter elaborates on the consequences of violation of regulations in criminal procedures and on a factual proposal of the new Criminal Code together with the already published parts of the new Criminal Code. The next section is dedicated to the issue of Fruit of the poisonous tree and the case law covering the effect of evidence and their applicability in criminal procedures. Here, the principal case law in the Czech legal environment and the case law of the European Court of Human Rights are given. The fourth chapter briefly compares the regulations on burden of proof with the Slovak Republic, the Federal Republic of Germany and the United States of America. Concluding, all the findings are summarized in the fifth chapter, where the regulations on burden of proof in force are evaluated and where a proposal de lege ferenda is put forward. This study is based on the legal state as of the 31st March 2018.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Hula 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Hula 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Hula 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB