velikost textu

Kvartérní měkkýši Blanského lesa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvartérní měkkýši Blanského lesa
Název v angličtině:
Quaternary molluscs of Blanský les
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Menšík
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Id práce:
188468
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měkkýši, holocén, pozdní glaciál, sukcese, paleoekologie
Klíčová slova v angličtině:
Mollusca, Holocene, Late Glacial, succession, paleoecology
Abstrakt:
Abstrakt Bohatá měkkýší společenstva zachovaná ve fosiliferním sedimentu Blanského lesa poskytla svědectví o pozdním glaciálu a holocénu v této oblasti, která je jednou z faunisticky nejprobádanějších ve střední Evropě. Nálezy kvartérní fauny v jižních Čechách jsou velmi vzácné, proto jsou tyto dva půdní profily nedaleko Českého Krumlova tak důležité pro pochopení postglaciálního vývoje střední Evropy. Sukcese ukázaly velmi rychlý nástup lesních druhů, které od boreálu do subboreálu dominovaly na obou lokalitách. Rozvoj lesa v klimatickém optimu holocénu dosáhl maxima díky absenci neolitického člověka. Stepní druhy téměř úplně vymizely během tohoto období. Mladoholocenní vývoj je zde spojen s úbytkem lesa na jedné lokalitě a odlesněním na druhé lokalitě, což je pravděpodobně dáno kombinací poklesu vlhkosti a lidské činnosti. Profily také zachytily řadu druhů kolonizujících střední Evropu z jihu. Některé se zde objevují mnohem dříve, než bylo očekáváno.
Abstract v angličtině:
Abstract Rich mollusc assemblages preserved in two profiles of fossiliferous sediment in the Blanský les area, provided the evidence about the Late Glacial and Holocene in this region, which is one of the most faunistically known areas of Central Europe. Findings of Quaternary faunas are very rare in Southern Bohemia, so these two soil profiles near Český Krumlov are so important for understanding the postglacial succession of Central Europe. The fossil mollusc assemblages showed an early appearance of forest species, which dominated both sites from the Boreal till Subboreal. Forest development in the Holocene Climatic Optimum reached a maximum, due to the absence of Neolithic man. Steppe species almost completely disappeared during this period. The development of the Young Holocene was linked to a decrease of the forest on the first site and the deforestation of the second site, due to a combination of a humidity decrease and human impact. In addition, some southern elements involved in the postglacial colonization of Central Europe, were found there. A few of them were found in a much older deposit than expected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Menšík 2.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Menšík 136 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Menšík 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Menšík 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. 152 kB