text size

Complex words of the type ‘absobloominlutely’

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Complex words of the type ‘absobloominlutely’
Title (in czech):
Komplexní slova typu ‘absobloominlutely’
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Albert Vojtěch
Supervisor:
prof. PhDr. Aleš Klégr
Opponent:
Mgr. Kateřina Vašků
Thesis Id:
188467
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Study programm:
Philology (N7310)
Study branch:
English Language and Linguistics (AJ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
31/01/2019
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
expletivní inserce|infixace|vlastnosti insertu-báze|pravidla umisťování insertu|prosodická a morfologická motivace|expresivní morfologie
Keywords:
expletive insertion|infixation|insert-base features|insert positioning rules|prosodic and morphological motivation|Expressive Morphology
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce prozkoumává slovotvorný potenciál vkládání expletivních insertů u simplexních a komplexních slov v angličtině. Jedná se o jev, který běžně používají rodilí mluvčí, a který se vyznačuje jistou pravidelností. V současnosti navíc nabyl na oblibě v důsledku rozmachu internetu, sociálních sítí a filmového průmyslu. Teoretická část nejprve představuje předchozí studie a popisuje základní rysy tohoto jevu, konkrétně popisuje kategorizaci insertů a klasifikaci jejich pozic v rámci struktury báze (McMillan, 1980). Metodologická část popisuje sestavování vzorku. Empirická část práce analyzuje hlavní principy užívání tohoto jevu, které jsou podřízeny prosodii a morfologii. Dále pak ilusturuje vlastnosti, včetně pravidelností a nepravidelností, kterými se vkládání expletiv vyznačuje (předvídatelná pozice insertu, víceslabičnost báze, neměnnost významu a syntaktické kategorie báze, alternativní kategorie vstupních bází a morfematická přerušenost bází). Analýza sestává ze dvou hlavních částí: rozboru bází ve vzorku (slovní druh, typ báze, jednoduchá vs. komplexní, počet slabik) a rozboru expletivních insertů (zastoupení jednotlivých insertů a jejich umístění vzhledem k pozici přízvuku v bázi a její struktuře). Analýza ukázala, že i přesto, že expletivní inserce porušuje morfologické kritérium nepřerušitelnosti slova, vyskytuje se u široké škály bází, bohaté jak ze sémantického, tak z morfologického hlediska. Klíčová slova: expletivní inserce, infixace, vlastnosti insertu-báze, pravidla umisťování insertu, prosodická a morfologická motivace, expresivní morfologie v
Abstract:
Abstract The MA thesis examines the word-formation potential of expletive insertion with simple and complex words in English. It represents a linguistic phenomenon that is commonly used by native speakers, shows a certain degree of regularity and has gained popularity with the rise of the Internet, social media and the movie industry. The theoretical part introduces the previous studies on the phenomenon and presents the basic features of the phenomenon, namely the categorization of inserts and the classification of their positions in terms of the structure of the base as outlined by McMillan (1980). The extraction of the sample is described in the methodology section. The empirical part examines the phenomenon's main principles of use governed by prosody and morphology and illustrates the properties and both regularities and irregularities that the process exhibits (predictable insert position, poly-syllabicity of the base, its unchanged meaning and syntactic category, alternative categories of input bases and morphematic discontinuity of bases). The analysis comprises of two main parts: the study of the inserted bases (word-class, type of base, simple vs. complex, and a number of syllables) and the study of the expletive insert (representation of individual inserts and their position relative to stress position in the base and its structure). The analysis revealed that even though expletive insertion violates the morphological criterion of uninterruptibility of the word, it occurs in a wide range of bases both from semantic and morphological points of view. Keywords: expletive insertion, infixation, insert-base features, insert positioning rules, prosodic and morphological motivation, Expressive Morphology iv
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Albert Vojtěch 1.7 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Albert Vojtěch 737 kB
Download Abstract in czech Bc. Albert Vojtěch 112 kB
Download Abstract in english Bc. Albert Vojtěch 106 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Aleš Klégr 238 kB
Download Opponent's review Mgr. Kateřina Vašků 535 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB