velikost textu

Student se sluchovým postižením na vysoké škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Student se sluchovým postižením na vysoké škole
Název v angličtině:
Student with hearing impairments at university
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zdenka Ondráčková
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
188466
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sluchové postižení, student se specifickými potřebami, vysoká škola, podpůrné služby
Klíčová slova v angličtině:
hearing impairment, student with special needs, university, support services
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je popsat podpůrné služby, které poskytují studentům se sluchovým postižením vysoké školy v České republice. Jsou zde uvedeny zákony, které se pojí s právem na vzdělávání osob se specifickými potřebami, resp. osob se sluchovým postižením. Následně se práce věnuje jednotlivým oblastem nezbytných pro studium na vysoké škole, jako např. jazykové kompetence či tlumočnické služby. Stěžejní část práce tvoří výčet veřejných vysokých škol, u kterých je uvedeno, zda zřizují centrum pro poskytování služeb studentům se specifickými potřebami a následně jsou prezentovány konkrétní služby, které jsou nabízeny studentům se sluchovým postižením. Posléze je uvedena organizace, která sdružuje některé veřejné vysoké školy, které poskytují podpůrné služby studentům se specifickými potřebami. Dané informace byly získány pomocí analýzy webových stránek konkrétních vysokých škol, případně skrze elektronické dotazníky. Výsledky této práce umožňují rychlý a ucelený vhled do problematiky poskytování služeb studentům se sluchovým postižením na vysoké škole.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of this thesis is to describe support services for students with hearing impairment which are being provided by Czech universities. The paper describes laws related to educational rights concerning students with special needs. The thesis is also devoted to particular areas that are necessary for university studies, such as language proficiency or interpreting services. The main part of the thesis is a list of public universities, which holds the information whether each university establishes a service centre for students with special needs and presents specific services provided to students with hearing impairment. Lastly, there is mentioned an organization which unites together some of the public universities that provide support services for students with specific needs. All information has been acquired by analyzing websites of the universities, in some cases also through e-questionnaires. The results of this thesis enable a quick and comprehensive insight into the issue of the provision of services to students with hearing impairment at university.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdenka Ondráčková 802 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zdenka Ondráčková 262 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdenka Ondráčková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdenka Ondráčková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB