velikost textu

Informovanost veřejnosti o problematice sluchového postižení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost veřejnosti o problematice sluchového postižení
Název v angličtině:
Public awareness about the problems of hearing disablement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Jurčiková
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
188462
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informovanost veřejnosti, sluchové postižení, předsudky, osvěta
Klíčová slova v angličtině:
public’s awareness, hearing impairment, prejudice, enlightenment
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá informovaností široké veřejnosti o problematice sluchového postižení. Teoretická část práce uvádí klasifikaci sluchových vad, popisuje skupiny osob se sluchovým postižením, způsoby komunikace a postoje a předsudky společnosti k těmto osobám. Práce uvádí, jak se vztahy společnosti k lidem s vadami sluchu měnily a také co je příčinou vzniku předsudků a stereotypů. Dále je zde představena celá řada možností získávání informací o dané problematice a je věnována pozornost také možnostem výuky znakového jazyka. Praktická část práce zjišťuje, jaká je úroveň informovanosti veřejnosti o problematice sluchového postižení, zda je veřejnost s touto úrovní spokojená a jestli má zájem o získání více informací konkrétně formou osvětové akce ve svém blízkém okolí či krátkého informativního videa se základními informacemi. KLÍČOVÁ SLOVA: informovanost veřejnosti, sluchové postižení, předsudky, osvěta.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with general public’s awareness of the issue of hearing impairment. The theoretical part introduces the classification of hearing handicaps; it describes groups of people with hearing disabilities, their means of communication as well as attitudes and prejudice of the public towards such people. It offers an account of how the relationship of the public to the people with hearing impairments changed over time and discusses causes of the prejudice and stereotypes. The thesis similarly presents a number of options for obtaining information on the issue and focuses on the possibilities regarding teaching of sign language. The empirical part investigates the level of public awareness regarding the issue of hearing handicap, whether they are satisfied with the level of understanding, and whether they are interested in receiving information via an educational event in their surrounding or a short informative video providing basic information. KEYWORDS: public’s awareness, hearing impairment, prejudice, enlightenment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Jurčiková 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Jurčiková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Jurčiková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 725 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 153 kB