velikost textu

Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence
Název v angličtině:
Quality of life of people with hearing impaired in adolescence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Hásová
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
188461
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života, adolescence, sluchové postižení, komunikace, kultura, sport, volný čas
Klíčová slova v angličtině:
quality of life, adolescence, hearing impairments, communication, culture, sport, free time
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol – Jedinec se sluchovým postižením, Kvalita života a Vybrané vlivy působící na život osob se sluchovým postižením. V těchto kapitolách se věnujeme kategorizaci, klasifikaci, etiologii osob se sluchovým postižením, dále důsledky poruch vad a sluchu. V další části se zaměřujeme na historický pohled na kvalitu života osob se sluchovým postižením, její vymezení či měření kvality života. V poslední části teorie si vybíráme jednotlivé vlivy, které působí na život sluchově postižených – komunikaci, výchovu a vzdělání, kulturu, sport, volný čas. Praktická část práce je zaměřena na analýzu a vyhodnocení dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 41 respondentů se sluchovým postižením ve věku 16 – 21 let. Dotazníkové šetření je zaměřeno na postoje adolescentů se sluchovým postižením ke kvalitě života – konkrétně na vzdělání, volnočasové aktivity, setkávání se s intaktní populací a podnikání společných aktivit - včetně preferované formy komunikace s intaktním okolím či současnou spokojenost ve svém životě. Závěrečná pasáž praktické části hodnotí výsledky výzkumného šetření. Klíčová slova: Kvalita života Adolescence Sluchové postižení Komunikace Kultura, sport, volný čas
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the theme of Quality of life of hearing impaired people during adolescence. It is divided into two parts – a theoretical one and a practical one. The theoretical part consists of three chapters – A person with hearing impairments, Quality of life and Selected factors affecting life of hearing impaired people. In these chapters we consider categorization, classification, etiology of hearing impaired people, and also consequences of hearing impairments. In the next part we deal with the historical view on the quality of life of hearing impaired people, its specification or measurements of the quality of life. In the last chapter of the theoretical part we choose particular factors which affect life of hearing impaired people – communication, upbringing and education, culture, sport, free time. The practical part of the thesis is focused on analysis and evaluation of a questionnaire-based survey in which 41 hearing impaired respondents at the age of 16 – 21 participated. The questionnaire-based survey is aimed at hearing impaired people´s attitude to the quality of life – namely education, free time activities, interactions with intact population and doing activities together – including a preferable form of communication with intact people or present satisfaction in their lives. The last passage of practical part evaluates the results of the survey. Key words: Quality of life Adolescence Hearing impairments Communication Culture, sport, free time
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Hásová 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Hásová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Hásová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 727 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB