velikost textu

Využití zprostředkovaného učení v rámci rozvoje komunikačních schopností u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití zprostředkovaného učení v rámci rozvoje komunikačních schopností u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Use of mediated learning in the development of communication skills of preschool children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Klausová
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
188455
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní vzdělávání, dítě předškolního věku, rozvoj komunikačních schopností, zprostředkované učení, Feuersteinovo instrumentální obohacování
Klíčová slova v angličtině:
preschool education, preschool child, development of communication skills, mediated learning experience, Feuerstein instrumental enrichment
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje využití zprostředkovaného učení u dětí v předškolním věku zaměřeného na oblast rozvoje komunikačních schopností. Práce se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání, především jeho obsahu a dokumentům, které ho vymezují. Popisuje vývoj dítěte předškolního věku, včetně vývoje řeči, a představuje také druhy narušení komunikační schopnosti. Práce se dále zaměřuje na zprostředkované učení, jeho zásady, cíle a využití a na teorii strukturální kognitivní modifikovatelnosti. Nakonec přibližuje program Feuersteinova instrumentálního obohacování, který je hlavní součástí výzkumného šetření. Cílem práce je analyzovat využití programu Feuersteinova instrumentálního obohacování v oblasti rozvoje komunikačních schopností u dětí předškolního věku.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis deals with the use of mediated learning experience in the focus on the communication skills of preschool children. Thesis follows up the theoretical knowledges of preschool education especially content of it and related to main documentes. Thesis describes the development of child in preschool age and describes the speech development and speech impairments. Thesis is focused on the mediated learning experience, its principles, goals and also on the theory of structural cognitive modifiability. In the last part of thesis is describede the program of Feuerstein instrumental enrichment, which is the main part of the research. The goal of thesis is to analysed the use of the Feuerstein instrumental enrichment program in the focus on development of preschool children‘s communication skills.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Klausová 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Klausová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Klausová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB