velikost textu

Sociální užití komunikačních schopností u uživatelů pobytových sociálních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální užití komunikačních schopností u uživatelů pobytových sociálních služeb
Název v angličtině:
Social use of communication by clients of residental care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Odeta Žáčková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Id práce:
188454
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunikace, pragmatická jazyková rovina, mentální postižení, symptomatické poruchy řeči, domov pro osoby se zdravotním postižením, sociální užití komunikace.
Klíčová slova v angličtině:
Communication, pragmatic language level, mental disability, symptomatic speech disorders, home for people with disabilities, social use of communication.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na oblast speciální pedagogiky. Zabývá se vymezením základních poznatků v mezilidské komunikaci a vývojem řeči jak obecně, tak především v rámci symptomatických poruch řeči u osob s mentálním postižením. V souvislosti s komunikací představuje čtyři jazykové roviny, z nichž se nejvíce věnuje pragmatické jazykové rovině a sociálnímu užití komunikace. Propojuje poznatky o intaktním vývoji řeči s vývojem řeči u dětí s mentálním postižením a poznatky o pragmatické jazykové rovině se specifiky pragmatiky osob s mentálním postižením. Výzkumné šetření diplomové práce vzniklo prostřednictvím interpretace výsledků získaných pomocí hodnotícího materiálu, vytvořeného pro tuto práci na základě teoretických poznatků a inspirace jiných hodnotících materiálů. Šetření mapuje úroveň pragmatické jazykové roviny jakožto sociální užití komunikace u osob využívajících pobytových sociálních služeb, konkrétně jednoho domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Závěrem práce je vyhodnocení úrovně dílčích částí pragmatické jazykové roviny u osob s mentálním postižením a doporučení pro praxi v rámci zlepšení nedostatků na této rovině. Během šetření byly u cílové skupiny zjištěny nedostatky v pragmatických jazykových dovednostech, především v udržování očního kontaktu, pochopení a vyjádření emocí, využívání vhodných gest a mimiky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the topic of special education. It deals with the definition of basic knowledge in interpersonal communication and speech development in general, and especially in symptomatic speech disorders in people with mental disabilities. In context of communication, it presents four language levels with focus on the pragmatic language and the social-use communication. This thesis connects knowledge of intact speech development with speech development in children with intellectual disabilities, and knowledge of the pragmatic language level with the specifics of pragmatics of people with intellectual disabilities. The research of this thesis is produced by the interpretation of the results obtained by using the evaluation material which was created for this thesis – it is based on theoretical knowledge and inspired by evaluation materials of other authors. The research surveys the level of pragmatic language as a social use of communication among people using residential social services, specifically one home for people with disabilities. The conclusion of the thesis is the evaluation of the partial parts of pragmatic language level in persons with intellectual disabilities and recommendations for practice in improving the deficiencies on this level. During the evaluation, it was found differences at pragamtics language level of the people with intellectual disabilities, especially in maintaining eye contact, understanding and expressing emotions, using appropriate gestures and facial expressions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Odeta Žáčková 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Odeta Žáčková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Odeta Žáčková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB