velikost textu

Pomůcky při logopedické intervenci u dyslalie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pomůcky při logopedické intervenci u dyslalie
Název v angličtině:
Aids in speech therapy of dyslalia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jolana Koberová
Vedoucí:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Id práce:
188452
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dyslalie, klinický logoped, logopedie, logopedická pomůcka, narušená komunikační schopnost.
Klíčová slova v angličtině:
Dyslalia, clinical speech therapist, impaired communication ability, speech aid, speech therapy.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem „Pomůcky při logopedické intervenci u dyslalie“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce je věnována obecnému pojeti oboru logopedie, logopedické intervence, dyslalii a všem složkám logopedické intervence u této narušené komunikační schopnosti. Dále je popsána klasifikace logopedických pomůcek dle různých autorů a některé vybrané pomůcky, na jejichž používání může převládat i mezi odborníky nejednotný názor. Těmto vybraným pomůckám se pak věnuje i praktická část, která pomocí dotazníkového šetření zkoumala pohled klinických logopedů na tyto pomůcky a jejich používání. Výzkum dává přehled o používání těchto pomůcek v praxi respondentů a ukazuje, že jejich pohled na ně se v některých oblastech liší. KLÍČOVÁ SLOVA Dyslalie, klinický logoped, logopedie, logopedická pomůcka, narušená komunikační schopnost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis called „Aids in speech therapy of dyslalia“ consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to the general concept of logopedic intervention, dyslalia and all components of logopedic intervention in this impaired communication ability. There is also described the classification of speech aids according to various authors and some selected aids. Views on their use can be different even among the experts. These aids are also included to the practical part, which, through a questionnaire survey, examined the views of clinical logopedists on these aids and their use. Research provides an overview of the use of these aids in the practice of respondents and shows that their view on them varies in some areas. KEYWORDS Dyslalia, clinical speech therapist, impaired communication ability, speech aid, speech therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jolana Koberová 1.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jolana Koberová 329 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jolana Koberová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jolana Koberová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 973 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB