velikost textu

Učební strategie nadaných žáků na prvním stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učební strategie nadaných žáků na prvním stupni ZŠ
Název v angličtině:
The gifted pupils' learning strategies at the Primary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Kotrčová
Vedoucí:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Id práce:
188449
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učební strategie, učební styly, vyučování, 1. stupeň ZŠ, nadané dítě
Klíčová slova v angličtině:
learning strategies, learning styles, teaching, primary school,gifted child
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá učebními styly v návaznosti na učební strategie, a to zejména jejich užívání u nadaných žáků pátého ročníku základní školy. Teoretická část proto popisuje pojmy učební styl a učební strategie z pohledu několika autorů, ale zabývá se také charakteristickými znaky nadaného žáka mladšího školního věku. Teoretická část tak čtenáře dostatečně připraví na porozumění části empirické, která je pro diplomovou práci stěžejní. Předmětem zkoumání je skupina osmi nadaných žáků páté třídy základní školy, kteří navštěvují vzdělávací program pro mimořádně nadané žáky. Cílem empirické části je analyzovat vlastní preferenci učebních strategií u těchto osmi nadaných žáků a zmapovat tak jejich situaci. Díky výzkumným metodám, kterými jsou rozhovory, pozorování, techniky posilující učební strategie a dotazníkové šetření, se podařilo cíle kvalitativního výzkumu dosáhnout v plném rozsahu. Po čtyřtýdenní každodenní práci s nadanými žáky a jejich spolužáky se podařilo zjistit, že vlastní volbu učební strategie velmi ovlivňuje vnitřní motivace k učení, hloubkový učební styl, strategický učební styl a celkový přístup k učebnímu procesu. Nadaní žáci se ve většině případů učí kvůli vlastnímu zájmu, touze po vzdělání a zájmu o přijetí na všeobecné gymnázium. Preferují kognitivní učební strategie, učí se na základě metakognitivních učebních strategií a podmíněně vyhledávají sociální učební strategie. Díky těmto preferencím se nadaní žáci učí kvalitně a efektivně.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the learning styles in a connection with the teaching strategies, especially their use by the gifted pupils from the fifth year of the primary school. The theoretical part describes the concepts of learning style and learning strategies from the several authors´ point of view of, but it also deals with the characteristic features of a talented pupil in the younger school age. The theoretical part prepares the reader to understand the empirical part, which is crucial for the diploma thesis. The subject of the study is a group of eight gifted pupils from the fifth grade of the primary school who are attending an educational program for the exceptionally gifted pupils. The aim of the empirical part is to analyze pupils´ own preference of the learning strategies and to map their situation. Thanks to the methods of the research such as the interviews, an observation, methods for developing the learning strategies and a questionnaire research, the goal of the qualitative empirical work has been fully achieved. After a month of work with the gifted pupils and their classmates, I have found that their own choice of the learning strategies is greatly influenced by the inner motivation, an in-depth learning style, a strategic learning style, and overall approach to the learning process. The gifted pupils usually learn for their own interest, the desire for good education and the successful completion of entrance examinations at grammar school. They prefer the cognitive learning strategies, learn due to the basis of the metacognitive learning strategies, and choose the social learning strategies. Thanks to these preferences, the gifted pupils learn well and efficiently.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Kotrčová 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alžběta Kotrčová 154 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Kotrčová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Kotrčová 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 401 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB