velikost textu

Prevence šikany pomocí metod dramatické výchovy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence šikany pomocí metod dramatické výchovy.
Název v angličtině:
The prevention of bullying through the methods of Drama in Education.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Robovská
Vedoucí:
Mgr. Radmila Svobodová
Oponent:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Id práce:
188448
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šikana, prevence, dramatická výchova, metody dramatické výchovy, strukturované drama, třídní učitel, školní třída
Klíčová slova v angličtině:
bullying, prevention, drama education, methods of drama education, structured drama, head teacher, classroom
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je věnována tématu prevence šikany pomocí metod dramatické výchovy. Její teoretická část je odborným podkladem, z nějž vychází celá praktická část. Umožňuje hlubší náhled do problematiky šikany. Skrze ni se můžeme dozvědět, co pojem šikana znamená. Jaké jsou její hlavní rysy a formy, abychom ji mohli lépe odhalit. Kdo šikanu tvoří, kdo tedy je jejím hlavním aktérem. Co vede člověka k šikanování, jaké jsou její hlavní příčiny. S čímž souvisí i následky šikany. Dále se teoretická část věnuje vyšetřování, prevenci šikany a nesmíme opomenout kapitolu, která nám přibližuje prostředí dramatické výchovy, neboť právě o ni se opírá praktická část. Těžištěm praktické části je tvorba projektu, který je zacílen na realizaci strukturovaného dramatu, které se věnuje prevenci šikany pomocí metod dramatické výchovy. Součástí praktické části je i dotazník, který představuje pohled učitelů na užití metod dramatické výchovy jako účinné prevence šikany. Můžeme se dozvědět jaká úskalí, ale i výhody projekt přináší a jak vypadal průběh jeho realizace. KLÍČOVÁ SLOVA šikana, prevence, dramatická výchova, metody dramatické výchovy, strukturované drama, třídní učitel, školní třída
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis is focused on prevention of bullying using dramatic-educational methods. The theoretical part is the base for the practical part. It allows a deeper insight into this topic. Thanks to the practical part, we can deeper understand the essence of the concept of bullying. Moreover, revealing the main features and forms will can better reveal it in the future. It shows who creates it, who is the actor of bullying. Also who leads it for what reasons and causes. It also deals with the consequences of bullying. Further, the theoretical part deals with diagnostics and prevention of bullying. We should not forget to name the chapter which brings us closer to the “environment” of dramatic education because it forms a base for the practical part. Another basis of the work is the creation of the project which is aimed at implementation of structured drama that is focused on prevention of bullying using methods of dramatic education. Another part of the practical part is a questionnaire which represents teacher’s points of view on used methods of dramatic education as an effective prevention of bullying. In the end, we can find out which pitfalls as well as advantages brought this project I have made and how did it went. KEYWORDS bullying, prevention, drama education, methods of drama education, structured drama, head teacher, classroom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Robovská 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nikola Robovská 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Robovská 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Robovská 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radmila Svobodová 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB