velikost textu

Lexikální výrazy pro popis barvy hudebního zvuku v češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexikální výrazy pro popis barvy hudebního zvuku v češtině
Název v angličtině:
Lexical Expressions of Timbre of Musical Sounds in Czech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Ceháková
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Oponent:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Id práce:
188446
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvuk|barva zvuku|psychoakustika|přenos významu|metafora|preference|lexikální sémantika
Klíčová slova v angličtině:
sound|timbre|psychoacoustics|semantic change|metaphor|preference|lexical semantics
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje povaze lexikálních výrazů, jimiž je v češtině popisována barva hudebního zvuku. Vzhledem k tomu, že v češtině dosud nebyla dané oblasti slovní zásoby věnována lingvistická pozornost, je cílem práce především zjistit, jaké výrazy jsou vůbec k popisu barvy zvuku užívány, jak široká je tato oblast slovní zásoby, s jakou frekvencí jsou výrazy užívány a zda jsou mluvčími užívány systematicky. Pozornost je zároveň upřena na sémantickou povahu těchto výrazů. Vzhledem k tomu, že je velká část z nich metaforická, soustředí se práce na určení zdrojových domén, z nichž jsou výrazy čerpány. Data pro výzkum byla získána dotazníkovým šetřením provedeným prostřednictvím on-line formuláře. Práce by měla v ideálním případě popsat obecné vlastnosti této oblasti slovní zásoby a na jejich základě nabídnout možnosti k dalšímu směřování výzkumu. Klíčová slova: barva zvuku, hudba, frekvence, konceptuální metafora
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis addresses the general nature of lexical expressions used to describe timbre of musical sounds in Czech language. This part of vocabulary has not been linguistically described in Czech language yet, the main goal of the thesis therefore is to find out what kind of expressions are used to describe timbre in Czech language, how expansive this area of vocabulary approximately is, with what frequency do these expressions occur in language and whether they are used in a systematic way. The thesis also focuses on a semantic nature of these expressions. Since many of them are in fact metaphorical, the thesis aims to find the source domains from which the expressions describing timbre are taken. Data for the research has been collected by filling an on-line form. In ideal case, this thesis should describe the general nature of this part of vocabulary and offer some possibilities for further research. Keywords: timbre, music, frequency, conceptual metaphor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Ceháková 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Ceháková 861 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Ceháková 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Ceháková 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 319 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 41 kB