velikost textu

Historické reflexe v současných evropských písňových textech (od r. 1980) ve vybraných tematických okruzích a jejich vliv na historické vědomí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historické reflexe v současných evropských písňových textech (od r. 1980) ve vybraných tematických okruzích a jejich vliv na historické vědomí
Název v angličtině:
Historical reflections in current European song lyrics (since 1980) in selected thematic areas and its influence on historical consciousness
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Haken
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Id práce:
188437
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hudba, texty, reflexe, intepretace, historické vědomí, Evropa, externí vlivy
Klíčová slova v angličtině:
Music, song lyrics, interpretation, historical consciousness, Europe, external impacts
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce bude zkoumat současné hudební texty v populární a vědecké rovině za cílem odborně zhodnotit možnost vlivu písňových textů na historické vědomí posluchače. Dále se bude také zabývat důvody, proč jsou dějiny častým tématem písňových textů, různými možnostmi interpretace informací předávaných v těchto textech, možností dezinterpretace, vlivu použitých prostředků jako je například jazyk, forma projevu, znaky, složení, masovost atd… Každému vybranému interpretovi bude věnována různá pozornost dle množství historického obsahu a příbuzných projevů v jeho textech. Výsledkem této práce by tak měl být ucelený vědecký obraz dané problematiky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis will be examining current song lyrics in popular and scholarly way to professionally judge possibilities of real impact of this lyrics to a historical consciousness of the listener. Then it will be following up the reasons why are historical topics so frequentative in song lyrics, various ways of interpretations, way od misinterpretations, influence of used instrument like language, form of the performance, sings, composition, mass character etc… To every each chosen interpret will be dedicated concrete and specific space in this thesis by the amount of the historical impact in his work. The result of this thesis should be very integrated and educated view to this subject of interest.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Haken 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Haken 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Haken 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 153 kB