velikost textu

Věcný přezkum rozhodčích nálezů v mezinárodním rozhodčím řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věcný přezkum rozhodčích nálezů v mezinárodním rozhodčím řízení
Název v angličtině:
Substantive Review of Arbitral Awards in International Commercial Arbitration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štěpánka Havlíková
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
188405
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přezkum rozhodčích nálezů, Opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu, Odvolací rozhodčí pravidla.
Klíčová slova v angličtině:
Review of arbitral awards, Recourse against arbitral awards, Appellate arbitral rules.
Abstrakt:
Abstrakt: Věcný přezkum rozhodčích nálezů v mezinárodním rozhodčím řízení Rozhodčí řízení je jednou z variant alternativního řešení sporů, jehož předností je především rychlost a efektivita řešení vzniklého sporu. Všeobecně platí, že mezinárodní rozhodčí řízení je řízením jednoinstančním, vydaný rozhodčí nález je finální a nelze ho napadnout opravným prostředkem. Cílem této diplomové práce je nalézt odpověď na otázku, za jakých okolností mohou účastníci rozhodčího řízení přesto dosáhnout věcného přezkumu rozhodčího nálezu. V první části diplomové práce (kapitoly druhá, třetí a čtvrtá) je zkoumáno, jak se staví k věcnému přezkumu Vzorový zákon UNCITRAL, New Yorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů a Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži. Další části diplomové práce (kapitoly pátá a šestá) se zabývají právní úpravou rozhodčího řízení v České republice, Německu, Austrálii a Velké Británii, a to s ohledem na věcný přezkum rozhodčích nálezů. Komparativní metodou je porovnána právní úprava přezkumu rozhodčího nálezu v těchto vybraných jurisdikcích. Poslední kapitola diplomové práce (kapitola sedmá) se zaměřuje na možnost účastníků řízení si přezkum rozhodčího nálezu smluvně ujednat. V rámci této kapitoly jsou nejprve porovnána nejužívanější rozhodčí pravidla a jejich přístup k přezkumu rozhodčího nálezu. Následně jsou zkoumána zvláštní odvolací rozhodčí pravidla, které stranám sporu umožňují ujednat si věcný přezkum rozhodčího nálezu v jejich rozhodčím řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract: Substantive Review of Arbitral Awards in International Commercial Arbitration Arbitration is a form of alternative dispute resolution, which enables the parties to resolve their dispute outside the courts. The advantage of arbitration is especially its speed and effectiveness in resolving the dispute. In general, arbitration awards in international commercial arbitration are final and binding on both parties and cannot be challenged by any form of appeal. This master thesis aims to find the answer to the question under which circumstances the parties to the arbitration proceedings may reach a substantive review of arbitral awards. The first part of the master thesis (chapters 2, 3 and 4) examines the approach of the UNCITRAL Model Law, the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and the European Convention on International Commercial Arbitration to the substantive review of arbitral awards. The second part of the master thesis (chapters 5 and 6) deals with the legal framework for arbitration proceedings in the Czech Republic, Germany, Australia and the United Kingdom, with respect to the substantive review of arbitral awards. Using comparative method, the author compares the regulation of the arbitration proceedings in the selected jurisdictions. The last chapter of this master thesis (chapter 7) focuses on the possibility of the parties to stipulate a substantive review of arbitral awards in their arbitration agreement. First, commonly used arbitration rules are compared with respect to their approach to review of arbitral awards. Second part of the seventh chapter deals with special appellate arbitral rules, which allow the parties to arrange a substantive review of arbitral awards in their arbitration proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpánka Havlíková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpánka Havlíková 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpánka Havlíková 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB