velikost textu

Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci.
Název v angličtině:
The introduction of social service in Non-Governmental Organization.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Nedobitá, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Ing. Marek Šedivý
Id práce:
188396
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zavedení změny, nestátní nezisková organizace, sociální služba osobní asistence, registrace, řízení změny
Klíčová slova v angličtině:
introducing change, Non-Governmental Organization, social service – Personal Assistance, registration, change management
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje popisu zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci, která se rozhodla stát se registrovaným poskytovatelem sociální služby. Cílem práce je popis řízení vybrané fáze změny při zavedení terénní sociální služby v nestátní neziskové organizaci. Ve vybrané neziskové organizaci Azara sociální, z.s. jde konkrétně o zavedení terénní sociální služby osobní asistence. Vybranou fází zavádění změny je registrace této služby a jednotlivé kroky, od rozhodnutí pro zavedení změny, přes zpracování jednotlivých plánů a požadovaných podkladů, které jsou pro zažádání o registraci na příslušném krajském úřadě nezbytné. V práci jsou provedeny strategické analýzy pro rozbor vnějšího prostředí vybrané organizace a rozbor vnitřního prostředí. V práci je dále použita kvalitativní výzkumná metoda focus group pro získání návrhů a konkrétních kroků od vybraných zástupců managementu organizace, na jejichž základě je zpracován Plán pro zavádění změny a Plán rizik. Zhodnocení průběhu stanovené fáze zaváděné změny je provedeno prostřednictvím hloubkových rozhovorů s týmiž pracovníky. Záměrem práce je popsat průběh stanovené fáze tak, aby z tohoto popisu mohly čerpat i jiné organizace, které se rozhodnout stát se poskytovatelem zvolené sociální služby či rozšířit svoji stávající nabídku o novou sociální službu. Přínosem práce je rovněž reflexe zkušeností a vnímání vybraných pracovníků organizace, kteří jsou součástí tohoto procesu. Klíčová slova: zavedení změny, nestátní nezisková organizace, sociální služba osobní asistence, registrace, řízení změny
Abstract v angličtině:
Abstract This Master's thesis deals with the description of an introduction of social service in Non- Governmental Organization, which has decided to become a registrated provider of social services. The aim of the thesis is to describe how to manage selected phase of such a change, while introducing it to the field of social service by a Non-Governmental Organization. This is related to chosen Non-Governmental Organization Azara sociální, z.s. and specifically it´s project of the introduction of field social service – Personal Assistance. The selected phase of implementation is the registration of this service and the individual steps, from the decision to introduce the change, through the elaboration of the individual plans and submission of required documents, which are necessary for the registration application to the competent regional authority. Strategic analyzes are carried out for the analysis of the external environment of the selected organization and the analysis of the internal environment. The qualitative research method focus group has been used to receive suggestions and concrete steps from selected representatives of the organization's management, based on the Implementation Plan and the Risk Plan. The evaluation of the progress, of the phases of the introduced changes is carried out through interviews with the same workers. The aim of the thesis is to describe the course of the phase, so that other organizations that decide to become a provider of the chosen social service, or extend their current offer of a new social service, can be inspired. The benefit of this thesis is also a reflection of the experience and perception of the selected employees of the organization, that are part of this process. Key words: introducing change, Non-Governmental Organization, social service – Personal Assistance, registration, change management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Nedobitá, DiS. 1.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Nedobitá, DiS. 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Nedobitá, DiS. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Nedobitá, DiS. 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Marek Šedivý 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB