velikost textu

Vztahy mezi lidmi v kurikulu vybrané základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy mezi lidmi v kurikulu vybrané základní školy
Název v angličtině:
Název v anglickém jazyce: Relations among people in curriculum at chosen primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Simona Tomanová
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Id práce:
188390
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Formální a neformální kurikulum, klima školy, hodnocení školy, vztahy, dorozumívání,
Klíčová slova v angličtině:
Formal and informal curriculum, school climate, evaluation of school, relations, communication,
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá mezilidskými vztahy v kurikulu na vybrané základní škole. Sledováno bude formální i neformální kurikulum školy na druhém stupni a implementace problematiky vztahů mezi lidmi. V teoretické části bude popsána důležitost sociální psychologie v problematice vlivu sociálního prostředí na výchovu a vzdělávání dětí, uplatnění sociální psychologie v pedagogice pro pochopení dětí a dospívajících v jejich žákovské sociální situovanosti, implementace problematiky vztahů mezi lidmi v učebním dokumentu – kurikulu, vybrané základní školy a vymezení pojmu klima školy formou literární rešerše. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část obsahuje kvantitativní šetření provedené mezi pedagogy a žáky na druhém stupni základní školy kvantitativní metodou, kde pedagogové a žáci odpovídá na otázky v dotazníku. Dotazníky zjišťují pohled na školu jak ze strany pedagogů a žáků, tak ve vzájemné interakci. Pedagogové i žáci posuzují všechny, se kterými se každodenně potkávají. Druhá část obsahuje kvalitativní šetření formou strukturovaných rozhovorů s pěti zástupci školy – žákem, pedagogem, uklízečkou, školníkem a kuchařkou. Strukturované rozhovory jsou použity kvůli efektivnějšímu zmapování klimatu školy. Výstupem výzkumného šetření bude evaluace školy v oblasti hodnocení vztahů mezi pedagogickými pracovníky, žáky a nepedagogickými pracovníky, porovnání výsledků s autoevaluací školy v minulých letech a následná reflexe situace. KLÍČOVÁ SLOVA Formální a neformální kurikulum, klima školy, hodnocení školy, vztahy, dorozumívání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is focused on interpersonal relations in curriculum at chosen primary school. Both formal and informal curriculum of the lower secondary school are studied here and also the integration of the interpersonal issues. The social psychology importance in the influence of the social background issue on upbringing and education of children is described in theoretical part of this thesis, just as the application of the social psychology in pedagogy for understanding children and adolescents in their pupils´ social circumstanced, integration of the interpersonal issues in the teaching document – curriculum, chosen primary schools and term definition in the form of literary research. Practical part is divides into two sections. The first section includes quantitative research accomplished among teachers and pupils at lower secondary school by the qualitative method, in which teachers and pupils answer questions. The questionnaires survey the point of view from both sides of teachers and pupils and mutual interaction. Teachers and pupils assess everybody they meet daily. The second section includes qualitative research in the form of structural interviews with five school representatives – a pupil, a teacher, a cleaning lady, a school caretaker and a female cook. These structural interviews are used for more effective school climate monitoring. The research survey outcome is the school evaluation in the assessment area of relations among teachers, pupils and non-pedagogical staff, comparison of the results with the school auto-evaluation in last years and the subsequent reflection of that situation. KEY WORDS Formal and informal curriculum, school norms, the assessment of the school, relations, communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Simona Tomanová 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Simona Tomanová 370 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Simona Tomanová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Simona Tomanová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB