velikost textu

Myšlenka aditivní triády na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Myšlenka aditivní triády na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
The idea of additive triad in primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Mottlová
Vedoucí:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Id práce:
188389
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aditivní triáda, aditivní operace, inverzní operace, komutativní zákon, Abaku, didaktické prostředí, kognitivní jevy
Klíčová slova v angličtině:
additive triad, additive operations, inverse operations, commutative law, Abaku, didactic environment, cognitive phenomena
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na myšlenku aditivní triády v 1. ročníku ZŠ. Konkrétně na problematiku aditivních operací, jejich čtení a zapisování, komutativního zákona a přechod k inverzní aditivní operaci. Cíle diplomové práce jsou dva: - Nalézt a charakterizovat kognitivní jevy, které se objevují u řešení úloh na operace sčítání a odčítání malých přirozených čísel, a tím přispět k mapování oblasti žákova mentálního schématu aditivní triády. - Popsat můj vlastní rozvoj v oblasti výzkumu a experimentování. Obsahem teoretické části jsou rešerše odborné literatury, komentování úloh v učebnicích pro 1. ročník tří nakladatelství a popis vzniku nového didaktického prostředí v Hejného metodě - Abaku. Praktická část je věnována evidenci a popisu kognitivních jevů, které se objevují při řešení úloh zaměřených na aditivní operace v pracích žáků ze tří různých prvních ročníků ZŠ a popisu mých chyb, které se během experimentování objevily. Výsledkem diplomové práce jsou pojmenované a okomentované kognitivní jevy, které se objevily u řešitelských strategií při řešení úloh na aditivní operace. Konkrétně jsou to např.: chybné čtení rovnosti, chybná aplikace komutativního zákona, práce s nulou, přechod k inverzní operaci. Práce je uzavřena mou sebereflexí a dále mými cíli do budoucna, jako je hlouběji mapovat multiplikativní triádu a aditivní kvadriádu a vytvářet úlohy pro vyšší ročníky ZŠ v prostředí Abaku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on the idea of an additive triad in the 1st year of elementary school. Specifically, it addresses the problems of additive operations, their reading and writing, the commutative law, and the transition to an inverse additive operation. The objectives of the diploma thesis are two: - to find and to characterize the cognitive phenomena that occur in solving the tasks of addition and subtraction of small natural numbers, thus contributing to mapping the area of the pupil mental scheme of the additive triad. - to describe my own development in the field of research and experimentation. The content of the theoretical part is the research of professional literature, the commentary on the tasks in textbooks for the 1st year of three publishing houses and the description of the new didactic environment in Hejný´s Method - Abaku. The practical part is devoted to the recording and description of cognitive phenomena, which appear in solving problems focused on additive operations in the work of pupils from the first years of three different elementary schools, and to a description of my mistakes that occurred during experimentation. The result of this diploma thesis are denominated and commented cognitive phenomena, which appeared in the solving strategies when solving the problems of additive operations. Specifically, they include, e.g.: mistaken reading of equality, wrong application of commutative law, work with zero, transition to inverse operation. The work is concluded by my self- reflection and by my goals in the future, such as deeper mapping the multiplicative triad and additive quadriad, and creating tasks for higher grades of elementary school in the Abaku environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Mottlová 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Mottlová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Mottlová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 153 kB