velikost textu

Vzdělání a jeho atributy z pohledu mladých Vietnamců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělání a jeho atributy z pohledu mladých Vietnamců
Název v angličtině:
Education and its perception: Point of view of young Vietnamese
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Bednárová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Id práce:
188381
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vietnamci, vzdělání, rodina, migrace, škola
Klíčová slova v angličtině:
Vietnamese, education, family, migration, school
Abstrakt:
DIPLOMOVÁ PRÁCE Vzděláváí a jeho atriut z pohledu ladýh Vietaů Education and its perception: Point of view of young Vietnamese Zpracovala: Lenka Bednárová Vedouí práe: do. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. Studijí progra: Učitelství všeoeě vzdělávaíh předětů pro ZŠ a SŠ Studijní obor: Pedagogika – Výchova ke zdraví Datum odevzdání: 19. 4. 2018 ABSTRAKT Školíh úspěhů vietaskýh žáků se dostal do povědoí i české veřejosti, jejih příčiu ůžee sledovat dvojí, a to vliv igračího proesu a předáváí hodot i kulturíh vzorů vietaské společosti. Předkládaá práe si klade za íl popsat víáí vzděláí a vzdělávaího sstéu z pohledu ladýh Vietaů v Čeháh i ve Vietau. Tet je ssteatik rozděle a část teoretikou a epirikou. V první z nich se zaěřuje a důležitost kulturíh deteriatů jedie, vzděláí a výhov, včetě orazu deší západí společosti. Zároveň poskte tato část přehled iforaí o vietaském vzdělávaí sstéu, taí ide vzdělaosti a igrai Vietaů do ČR. Epiriká část se věuje představeí kvalitativího výzkuu v pedagogie a šetřeí, které probíhalo s informanty v České repulie i Vietaské soialistiké repulie. Cílovou skupinou se v oou zíěýh zeíh stali ladí Vietai ve věku od osáti do třieti let. Získaá data od oou ílovýh skupi la rozdělea dle teatikýh elků do tří hledisek, která vzájeě tvoří jedotý elek: Hledisko rodiého prostředí; Hledisko idividuálíh potře; Hledisko vidi udouosti. Kroě saotého popisu postojů a zkušeostí svázaýh se školí prostředí a vzděláí, osahuje práe i koparativí část mezi respondenty z oou zeí. Právě dík této části ůže ýt uskutečěa ásledá diskuze v otáze igračího proesu a sdíleýh hodot vietaské společosti. KLÍČOVÁ SLOVA Vietnamci, vzděláí, rodia, igrace, škola
Abstract v angličtině:
DIPLOMOVÁ PRÁCE Vzděláváí a jeho atriuty z pohledu ladýh Vietaů Education and its perception: Point of view of young Vietnamese Zpracovala: Lenka Bednárová Vedouí práe: do. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. Studijí progra: Učitelství všeoeě vzdělávaíh předětů pro ZŠ a SŠ Studijní obor: Pedagogika – Výchova ke zdraví Datum odevzdání: 19. 4. 2018 ABSTRACT School achievements of young Vietnamese pupils are also brought to the attention of the Czech public. The cause could be doubled – the impact of the migration process and the influence of cultural values and cultural patterns of Vietnamese society. The main aim of this paper is describe the perception of education and educational system from the perspective of young Vietnamese in the Czech Republic and also in Vietnam. The study is systematically divided into theoretical and empirical part. The first one is focused on the importance of cultural determinants, which have influence of education and nurture, including of image of contemporary Western society. At the same time, this section also provides an overview of the Vietnamese education system, local education ideas, and Vietnamese migration to the Czech Republic. The empirical part is devoted to the introduction of qualitative research in pedagogy and the research carried out with informants in the Czech Republic and the Socialist Republic of Vietnam. The target group in both of these countries are young Vietnamese between eighteen and thirty years old. The data obtained from these target groups were divided into three thematic unites, which together form a single unit: (1) The point of view of the family environment; (2) The point of view of individual needs; (3) The point of view of the future. In addition to the description of attitudes and experience tied to the school environment and education, the theses includes a comparative part among respondents from both countries. Discussion at the end is focused on connection between the migration process and the influence of the shared values in Vietnamese society. KEYWORDS Vietnamese, education, family, migration, school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Bednárová 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Bednárová 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Bednárová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 152 kB