velikost textu

Dynamická diagnostika v praxi školního psychologa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamická diagnostika v praxi školního psychologa
Název v angličtině:
Dynamic assessment in practice of school psychologist
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marína Mrázková
Vedoucí:
Barbora Neuwirthová
Oponent:
Mgr. Bc. Olga Kučerová
Id práce:
188378
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dynamická diagnostika, školní psychologie, vzdělávací obtíže, zkušenost zprostředkovaného učení
Klíčová slova v angličtině:
Dynamic assessment, school psychology, learning difficulties, mediated learning experience
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce představuje dynamickou diagnostiku jako přístup, který může být součástí práce školních psychologů a pokouší se zjistit, nakolik je tato metoda aplikována v praxi českých školních psychologů. Data byla shromážděna a analyzována pomocí metody kvalitativního výzkumu z polostrukturovaných rozhovorů ze sedmi školními psychology. Z výzkumu vyplynulo, že školní psychologové ve své práci využívají v různé míře principy dynamické diagnostiky, ale ve většině případů ji nevyužívají systematicky. Tento závěr je ve shodě s výzkumem, který byl realizovaný v rámci projektu RAMPS-VIP III. V závěru práce autorka nabízí hypotézu, že by bylo přínosné, kdyby byli školní psychologové s touto metodou podrobněji seznamováni již během studia, zejména ti, kteří potenciálně míří do školství či poradenství. KLÍČOVÁ SLOVA Dynamická diagnostika, školní psychologie, vzdělávací obtíže, zkušenost zprostředkovaného učení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis introduce dynamic assessment as an approach, which could be part of the practice of a school psychologist, and tries to figure out, whether, and to what extent is this method applied to school psychologists’ everyday job. The data was collected and analyzed through the method of qualitative research from semi-structured interviews with seven school psychologists. The results of the research imply that school psychologists do utilize principals of dynamic assessment to a certain extent, but in majority they don’t use it systematically. This resume is in agreement with the research, which was carried out under the project RAMPS-VIP III. In the resume, the author comes with the hypothesis that it might be useful if school psychologists learnt more about this method already during their studies - particularly those of them who potentially aspire for a career in schooling or counseling. KEYWORDS Dynamic assessment, school psychology, learning difficulties, mediated learning experience
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marína Mrázková 910 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marína Mrázková 564 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marína Mrázková 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marína Mrázková 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Barbora Neuwirthová 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Olga Kučerová 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB