velikost textu

Vzdělávání dětí v uprchlických táborech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání dětí v uprchlických táborech
Název v angličtině:
Educating children in refugee camps
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Lejskeová
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Id práce:
188363
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řecká uprchlická krize|děti uprchlíků|vzdělávání v krizových situacích|formální vzdělávání|neformální vzdělávání|bariéry ke vzdělávání|metody překonávání|vzdělávání dětí uprchlíků
Klíčová slova v angličtině:
Greek refugee crisis|refugee children|education in emergencies|formal education|non-formal education|barriers to education|methods of overcoming|refugee education
Abstrakt:
ABSTRAKT Podle dat UNHCR z roku 2018 je na světě přibližně 7 a půl miliónů dětských uprchlíků ve věkovém rozhraní základního vzdělávání, přičemž jen 61 % z nich má k základnímu vzdělávání přístup (oproti 91% celkové dětské populace). V Řecku jsou dětští migranti již několik let, nicméně přístup ke státem zajišťovanému vzdělávání dlouho neměli a některé děti stále ještě nemají. Situace byla řešena různými alternativními způsoby, prostřednictvím neziskových organizací, dobrovolníků z celého světa i z řad samotných uprchlíků. Práce je koncipována teoreticko- empiricky. Teoretická část této práce se věnuje právě těmto otázkám. Snaží se prozkoumat situaci vzdělávání dětí uprchlíků ve světě, popisuje nedávnou migrační krizi v Řecku, zabývá se právem, zajišťujícím vzdělávání dětem uprchlíků na světové i evropské úrovni a také v samotném Řecku, přibližuje možnosti vzdělávání pro děti uprchlíků v Řecku, a to jak formální, poskytované státem, tak neformální, zajišťované dobrovolníky a neziskovými organizacemi. V empirické části jsou pomocí kvalitativního výzkumu zkoumány bariéry, se kterými se poskytovatelé neformálního vzdělávání setkávali ve snaze o doručování vzdělávání dětem uprchlíků a popsány metody, kterými tyto bariéry překonávali. V rámci etnografického výzkumu bylo provedeno zúčastněné pozorování v rámci dobrovolnictví v neziskových organizacích v Řecku a s poskytovateli neformálního vzdělávání byly vedeny hloubkové rozhovory. Data byla pomocí otevřeného kódování rozdělena do dvou částí dle toho, vztahují-li se výpovědi k bariérám či metodám jejich překonávání. Bylo zjištěno, že bariéry i metody se odehrávají na třech úrovních. Poskytovatelé neformálního vzdělávání musí překonávat vnější faktory, také ale bariéry vzniklé uvnitř organizace nebo bariéry způsobené individuálními možnostmi dětí. Získané informace mohou sloužit jako odrazový můstek k zefektivnění práce a zlepšení vzdělávání dětí uprchlíků. KLÍČOVÁ SLOVA řecká uprchlická krize, uprchlík, děti uprchlíků, vzdělávání v krizových situacích, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, bariéry ke vzdělávání, metody překonávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT According to UNHCR data from 2018, there are approximately seven and a half million school-age child refugees, with only 61% of them having access to primary education (versus 91% of the total child population). In Greece, child migrants have been around for several years, but they have not had access to education for a long time and some children still do not. The situation was dealt with in various alternative ways, through non-profit organizations, volunteers from around the world and refugees themselves. The thesis is conceived theoretically and empirically. The theoretical part of this thesis deals with these issues. It seeks to explore the educational situation of refugee children in the world, describes the recent migration crisis in Greece, deals with the right to educate refugee children at world and European level, and also in Greece, introduces educational opportunities for refugee children in Greece, both formal, provided by the state, and informal, provided by volunteers and non-profit organizations. In the empirical part, qualitative research examines the barriers that non-formal education providers have encountered in trying to deliver education to refugee children and describes the methods overcoming these barriers. Conducted ethnographic research included volunteer observation in non-profit organizations in Greece and in-depth interviews with non-formal education providers. The data was divided into two parts applying open coding, depending on whether the statements relate to barriers or methods to overcome them. It has been found that the barriers and methods appear on three levels. Providers of non-formal education must overcome external factors, as well as barriers within the organization or cause by individual children's possibilities. The information gathered can serve as a base to improve the education of refugee children. KEY WORDS Greek refugee crisis, refugee, refugee children, education in emergencies, formal education, non-formal education, barriers to education, methods of overcoming
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Lejskeová 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Lejskeová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Lejskeová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB