velikost textu

Srebrenický masakr jako národní trauma v Nizozemsku: Diskurzivní analýza vybraných deníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srebrenický masakr jako národní trauma v Nizozemsku: Diskurzivní analýza vybraných deníků
Název v angličtině:
The Srebrenica massacre as Dutch national trauma: Discourse analysis of selected daily newspapers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Ratajová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Oponent:
Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D.
Id práce:
188340
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bosna a Hercegovina, Srebrenica, UNPROFOR, Dutchbat, Nizozemsko, diskurzivní analýza
Klíčová slova v angličtině:
Bosnia and Herzegovina, Srebrenica, UNPROFOR, Dutchbat, The Netherlands, discourse analysis
Abstrakt:
Anotace Přestože již uplynulo více než 23 let od události známé pod pojmem srebrenický masakr, v nizozemské společnosti jde stále o živé téma. Nizozemským vojákům, kteří ve Srebrenici působili na mírové misi OSN, je dodnes vytýkáno, že nedokázali zabránit smrti mnoha nevinných lidí. Pozůstalí po zabitých bosenských Muslimech se navíc dodnes soudí s Nizozemskem o odškodné. V této práci se zabývám otázkou, komu byly v nizozemské společnosti srebrenické události kladeny za vinu – zda vojákům, kteří na misi působili, jejich velitelům, nizozemskému státu, mezinárodnímu společenství či dalším zúčastněným stranám. Využívám přitom prostředky diskurzivní analýzy, jejíž součástí je rozbor článků publikovaných v průběhu deseti let ve dvou předních nizozemských denících – De Volkskrant a NRC Handelsblad. Pro analýzu jsem zvolila časový horizont od června 2007 do června 2017, neboť v tomto období se konalo několik klíčových soudních procesů. Ty měly zásadní vliv na vývoj diskurzu o vině, který je v práci detailně studován. Kromě analytické části obsahuje práce také část kontextuální, kde jsou shrnuty historické události předcházející srebrenickému masakru a také role nizozemských vojáků při události samotné.
Abstract v angličtině:
Annotation Although more than 23 years have passed since the event known as the Srebrenica massacre, it is still a live topic in Dutch society. The Dutch troops who served on a UN peace mission in Srebrenica have been blamed for not being able to prevent the death of such a large number of innocent people. Moreover, the survivors of the killed Bosnian Muslims are still suing the Netherlands over compensations. The aim of the thesis is to find out who was blamed for the Srebrenica massacre by the Dutch society – the soldiers who served the mission, their commanders, the Netherlands, the international community or other sides involved. To reach the aim, discourse analysis was applied on articles published over a period of ten years in two influential Dutch newspapers – De Volkskrant and NRC Handelsblad. The time period from June 2007 to June 2017 was selected for the analysis as a number of key court cases took place during this particular period. The cases had a major influence on the development of the discourse of blame, which is studied in the thesis in detail. Apart from the analytical part, the thesis also includes a contextual part where historical events leading to the Srebrenica massacre are dealt with as well as the role of the Dutch peacekeepers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Ratajová 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Ratajová 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Ratajová 319 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Ratajová 320 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB