velikost textu

Možnosti ovlivnění bolesti ramenního kloubu pomocí fyzioterapeutických technik zaměřených na axiální systém. Podtitul: U pacientů se specifickou sportovní zátěží.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti ovlivnění bolesti ramenního kloubu pomocí fyzioterapeutických technik zaměřených na axiální systém. Podtitul: U pacientů se specifickou sportovní zátěží.
Název v angličtině:
Possibilities of influencing the pain of the shoulder joint trough physiotherapy techniques aimed at axial system. Subtitle: In patients with specific sports load.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Jakovcová
Vedoucí:
Ing. Eva Konopáčová
Oponent:
Bc. Ivona Heřmanová
Id práce:
188337
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kineziologie, biomechanika, dynamická neuromuskulární stabilizace, škola zad, volejbal
Klíčová slova v angličtině:
kinesiology, biomechanics, dynamic neuromuscular stabilization, back school, volleyball
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Jakovcová Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Název bakalářské práce: Možnosti ovlivnění bolesti ramenního kloubu pomocí fyzioterapeutických technik zaměřených na axiální systém. U pacientů se specifickou sportovní zátěží. Abstrakt: Možnosti ovlivnění bolesti ramenního kloubu pomocí fyzioterapeutických technik zaměřených na axiální systém. Cílovou skupinou byli aktivní hráči volejbalu. Tři probandi s bolestí v oblasti ramenního kloubu se účastnili celkem pěti setkání, do kterých byly zařazeny čtyři terapie v průběhu 1 měsíce. Hlavním cílem bylo aktivně pracovat pouze s axiálním systémem bez zapojení ramenního kloubu, abychom zjistili, zdali se tyto dvě oblasti navzájem ovlivňují. Dalším cílem byla samotná eliminace bolesti. V teoretické části byla popsána anatomie a kineziologie pletence ramenního a axiální systému, dále biomechanika smečování, dysfunkce ramenního kloubu a fyzioterapeutické techniky zabývající se touto problematikou. Součástí praktické části jsou tři kazuistiky probandů. Výsledky jsou zhodnoceny na základě subjektivního hodnocení bolesti a na základě funkčních testů. Klíčová slova: kineziologie, biomechanika, dynamická neuromuskulární stabilizace, škola zad, volejbal
Abstract v angličtině:
BACHELOR THESIS ABSTRACT First name and surename: Barbora Jakovcová Supervisor: Ing. Eva Konopáčová Title of the bachelor thesis: Possibilities of influencing the pain of the shoulder joint trough physiotherapy techniques aimed at axial system. In patients with specific sports load. Abstract: Possibilities of influencing the pain of the shoulder joint trough physiotherapy techniques aimed at axial system. The target group, were active volleyball players. Three patients, with pain in the shoulder area, were participating in total five meetings, in which were included four therapies within one month. The main goal was active work with axial system without using shoulder, in order to find out, if those two structures influence each other. The other goal was elimination of pain. In the theoretical part was described anatomy and kinesiology of shoulder girdle and axial system, then biomechanics of volleyball spiking, shoulder dysfunctions and physiotherapeutic techniques focused on this specific issue. In the practical part are included three case reports of patients. The consequences are based on subjective evaluation of pain and on functional tests. Key words: kinesiology, biomechanics, dynamic neuromuscular stabilization, back school, volleyball
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Jakovcová 1.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Jakovcová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Jakovcová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Jakovcová 147 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Eva Konopáčová 2.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Ivona Heřmanová 2.71 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB