velikost textu

Využití Spacecurl ke zlepšení sedu jezdce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Spacecurl ke zlepšení sedu jezdce
Název v angličtině:
Use of Spacecurl to improve the stability of equestrian
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Vlasáková
Vedoucí:
PhDr.Mgr. Karel Mende, PhD.
Oponent:
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Id práce:
188329
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na možnosti využití přístroje Spacecurl. Cílem této práce je prokázat pozitivní vliv cvičení na přístroji Spacecurl na sed jezdce na koni. Hypotéza zní, že pokud dojde ke změně stability člověka ve stoji, dojde i ke změně sedu jezdce na koni. K objektivizování práce byly použity metody Tetrax systém a videozáznamy. Tetrax systém objektivně posoudil změny stability, ke kterým došlo po cvičení na přístroji Spacecurl. Videozáznamy z ježdění byly nahrány před a po cvičení na přístroji Spacecurl a byly použity pro rozbor změn, ke kterým došlo. Výsledkem této práce je, že cvičení na přístroji Spacecurl má pozitivní vliv na stabilitu člověka ve stoji. Dle míry zlepšení stability ve stoji, dochází i ke zlepšení sedu jezdce na koni. Hypotézy byly potvrzeny a cíle splněny. Práce může být v praxi využita pro sportovní účely jezdectví či pro další výzkum, který bude mít ve své výzkumné skupině lidi s tělesným postiženým, kteří se věnují parajezdectví.
Abstract v angličtině:
Abstract This work focuses on the use of Spacecurl. The aim of this work is to demonstrate the positive effect of exercises on the Spacecurl on equistrian´s sitting position. The hypothesis is that if there is a change in the stability of a person in a standing position, the equistrian´s sitting position will be change. The methods were used to objectify the work: Tetrax system and video recordings. The Tetrax system objectively assessed the changes in stability that occurred after training on the Spacecurl. The riding videos were recorded before and after the Spacecurl exercise and were used to analyze the changes that occurred. The result of this work is that exercises on the Spacecurl have a positive effect on the stability in standing position. Depending on the degree of stability improvements, equistrian´s sitting positions are improving. Hypotheses have been confirmed and the aims have been met. The work can be used in practice for sporting riding purposes or to make a follow-up research that will have in its research group people with physical disabilities involved in para horsemanship.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Vlasáková 4.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Vlasáková 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Vlasáková 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.Mgr. Karel Mende, PhD. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Vacek, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB