velikost textu

Terapie funkčních poruch hybného systému u zdravotních sester systémem Computer Kinesiology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terapie funkčních poruch hybného systému u zdravotních sester systémem Computer Kinesiology
Název v angličtině:
Therapy of functional disorders of the locomotor system in nurses by the Computer Kinesiology system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Kotalíková
Vedoucí:
doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Oponent:
Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT
Id práce:
188321
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je prokázat účinnost použití diagnostické a terapeutické části systému Computer Kinesiology pro sekundární prevenci bolestí zad funkční etiologie. Teoretická část pojednává o problematice funkčních poruch, bolestech zad funkční etiologie a výskytu těchto obtíží u zdravotních sester. Nakonec je popsána diagnostika a terapie dle systému Computer Kinesiology. V praktické části jsou uvedeny čtyři kazuistiky vybraných zdravotních sester. Výsledky vyšetření dle systému Computer Kinesiogy, vyšetření stereotypu dýchání, držení těla, pohyblivosti páteře, nejčastěji zkrácených svalů a svalových skupin, pohybových stereotypů a bolesti před a po terapii jsou prezentovány formou tabulek a grafů. Výsledky této práce potvrdily hypotézu číslo jedna: Po terapii dle CK dojde ke snížení hodnoty celkové dysfunkce ověřené výsledky CK minimálně u 3 ze 4 (75%) zdravotních sester. Ke snížení celkové dysfunkce došlo u všech pacientek. Dále byla potvrzena hypotéza číslo tři: Za předpokladu, že je bolest zad vybraných pacientek způsobena funkční poruchou, snížením celkové dysfunkce dojde ke snížení intenzity, frekvence a délky trvání bolestivých atak. Hypotéza č. 2: Po terapii funkčních poruch systémem CK doje také k úpravě stereotypu dýchání, držení těla, zvýšení pohyblivosti páteře, sníží se množství a stupeň zkrácených svalů a dojde k úpravě pohybových stereotypů, byla potvrzena z velké části. Byla tedy potvrzena účinnost použití diagnostické a terapeutické části systému Computer Kinesiology pro sekundární prevenci bolestí zad funkční etiologie.
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to demonstrate the effectiveness of the use of the diagnostic and the therapeutic part of Computer Kinesiology for secondary prevention of back pain of functional aetiology. In the theoretical part of work is dealed with problems of functional disorders, back pain of functional aetiology and the occurrence of these difficulties in nurses. Finally, work describes diagnostics and the therapy according to the CK. In the practical part of bachelor thesis is presented four case studies of selected nurses. The results of the examination according to CK system, the examination of breathing stereotype, posture, spinal mobility, usually shortened muscles and muscle groups, movement stereotypes and pain before and after the treatment are presented in tables and graphs. The results of this work confirmed hypothesis number one: After the CK therapy, the value of the total dysfunction verified by the CK results will be reduced to at least 3 out of 4 (75%) nurses. The reduction of total dysfunction has occurred in all patients. In addition, hypothesis number three was confirmed: Provided that the back pain of selected patients is caused by a functional disorder, reduction of total dysfunction will reduce the intensity, frequency, and duration of painful attacks. Hypothesis number two: After treatment of functional disorders by the CK system will be corrected breathing stereotype and posture, the mobility of the spine will be increased, amount and degree of shortened muscles will be reduced and the movement stereotypes will be corrected. – has largely confirmed. Thus, the effectiveness of using the diagnostic and therapeutic part of the Computer Kinesiology system for secondary prevention of back pain of functional aetiology has been confirmed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Kotalíková 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Kotalíková 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Kotalíková 297 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Dobroslava Jandová 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB