velikost textu

Primární prevence vertebrogeního algického syndromu u dentalnich hygienistek pomoci systému Computer Kinesiology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Primární prevence vertebrogeního algického syndromu u dentalnich hygienistek pomoci systému Computer Kinesiology
Název v angličtině:
Primary prevention of vertebrogenic algic syndrome of dental hygienists by means of Computer Kinesiology system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Jeníková
Vedoucí:
doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Oponent:
Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT
Id práce:
188319
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce byla vypracována na témá primární prevence vertebrogenniho algického syndromu. Teoretická část podává základní výchozí informace potřebné pro uvedení do problematiky, kterou se intervenční studie v praktické části zabývá. V začátku práce je tak popsán vertebrogenní algický syndrom, systém Computer Kinesiology, který byl užit ke kinezioterapii, a v posledním bodě je nastíněna profesní zátěž dentálních hygienistek. Studie se účastnily tři dentální hygienistky ve věku 23 až 25 let s funkčními poruchymi pohybového systému, které mají minimálně dvouletou praxi na pozici dentální hygienistky. V odborné části jsou uvedeny výsledky vstupních a výstupních vyšetření pohybového systému, které byli realiazovány formou kineziologického rozboru fyzioterapeutem a pomocí diagnostické části systému CK. Dále je popsána kinezioterpie navržená terapeutickou částí systému CK. Vlastní kinezioterapie probíhala po dobu dvou měsíců. Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis was elaborated on the topic of primary prevention of vertebrogenic algic syndrome. The theoretical part provides basic background information necessary for introduction to the issue which the intervention study deals with in the practical part. Whereas the beginning of the thesis describes vertebrate algic syndrome and the Computer Kinesiology system, which was used for kinesiotherapy, the latter part outlines the professional workload of dental hygienists. The study was attended by three dental hygienists aged 23 to 25 with functional disorders of the motion system who have at least two years of practice at the position of dental hygienist. The results of the entrance and exit tests of the motion system, which were carried out in the form of kinesiological analysis by a physiotherapist and by means of the diagnostic part of the CK system, are listed in the technical part. The kinesiotherapy proposed by the therapeutic part of the CK system is also described. The kinesiotherapy itself was in progress for two months. The results are presented in the form of tables and graphs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Jeníková 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Jeníková 3.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Jeníková 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Jeníková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Dobroslava Jandová 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 471 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB