velikost textu

Akceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdroje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdroje
Název v angličtině:
Acceptance of visual impairment in working age with an emphasis on resilient resources
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Pavlík
Vedoucí:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
188311
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zrakové postižení, produktivní věk, akceptace, příčiny ztráty zraku, klasifikace ztráty zraku, resilience, škála resilience
Klíčová slova v angličtině:
Visual impairment, working age, acceptance, causes of visual loss, classification of visual loss, resilience, resilience scale
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce na téma Akceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdroje je založena na analýze dvou stávajících studií, které se věnují tématům dosud ne příliš známým, tj. resilientním zdrojům a důvěřivostí lidí se zrakovým postižením. Teoretická část se zabývá psychosociálními dopady ztráty zraku na různé etapy lidského života, věnuje se nejčastějším příčinám ztráty zraku a fázemi, kterými si člověk s postižením prochází a resilienci, která v české literatuře není dostatečně popsána. Ve výzkumné části se nachází dvě studie, které se věnují tématu psychické odolnosti a důvěry. Cílem práce je analýza a interpretace dotazníků zjišťující resilientní zdroje a demonstrace použití těchto škál a jim podobných na již zmiňovaných studiích. Při posouzení výsledků z obou studií lze za odolného jedince se zrakovým postižením, který se dokáže přizpůsobit změnám v jeho životě nejlépe, považovat dospělého zaměstnaného vzdělaného muže s kongenitální slepotou, který patří do střední třídy a zároveň patří i k jedincům s vyšší důvěřivostí k lidem ve svém okolí. Za člověka, který žije v největší psychické pohodě, je považován dospělý zaměstnaný vzdělaný muž, který je slabozraký, žije ve vyšší třídě, ale je nejméně důvěřivý k lidem ve svém okolí. Výsledky jsou analyzovány v diskuzi a shrnuty v závěru.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis on acceptance of visual impairment in the productive age with an emphasis on resilient source is based on the analysis of two existing studies, which dedicate to topics not so well known among academicals, which are resilience and trustfulness of visual disabled people. The theoretical part deals with the psychosocial impacts of the loss of vision at various stages of human life, it deals with the most frequent causes of visual impairment and phases, through the person with disabilities passes, and with a resilience which is not yet sufficiently described in the Czech literature. In the research section, there are two studies dealing with the topic of psychological resilience and trust. The aim of the thesis is to analyse and interpret the questionnaires to find resilient resources and to demonstrate the use of these scales and similar them in the studies mentioned above. When assessing the results of the two studies, can be a tough visually impaired individual able to adapt to the changes in his or her life best when he is an adult educated man with congenital blindness who belongs to the middle class, and he also belongs to individuals with greater trust in people in his surroundings. The person who lives in the greatest mental well-being is an adult employed, educated man who is sighted individual, lives in a higher class and is, however, the least trustworthy of the people in his neighbourhood. The results are discussed in the discussion and summarized at the conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Pavlík 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Pavlík 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Pavlík 320 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB