velikost textu

Komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči v institucionální péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči v institucionální péči
Název v angličtině:
Communication of the child with delayed speech development in institucional care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Šestáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
188309
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předškolní věk, řeč, opožděný vývoj řeči, slovní zásoba, hodnocení slovní zásoby, hodnocení slovní zásoby, lexikálně-sémantická jazyková rovina, opožděný vývoj řeči
Klíčová slova v angličtině:
pre-school age, speech, delayed speech development, vocabulary, evaluation of vocabulary
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na logopedické téma. Zabývá se problematikou opožděného vývoje řeči u dětí v předškolním věku, zvláště pak jejich slovní zásobou. Hlavní cíl práce spočívá v posouzení významu slovní zásoby u dětí s opožděným vývojem řeči a informovanosti o možnostech jejího obohacování a orientačního zhodnocení. Vlastní šetření bylo realizováno prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s respondenty, kteří jsou s těmito dětmi v každodenním kontaktu a tráví s nimi nejvíce času. Vzešlá zjištění by měla napomoci ke zvýšení efektivity logopedické intervence v oblasti obsahové stránky řeči u dětí s opožděným vývojem řeči. Výstupem práce je nově vytvořený materiál, který pomůže orientačně posoudit rozsah slovní zásoby u těchto dětí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is focused on the theme of speech therapy. The thesis deals with problems of delayed speech development in pre-school children, especially their vocabulary. The main aim of the thesis is the evaluation of vocabulary as well as evaluation of awareness about possibilities of enrichment and indicative range of evaluation of vocabulary. The main investigation was realized by means of half-structuralized interviews with respondents, who spend the most time and are in the daily contact with evaluated children. Arose findings should help to increase the effectiveness of speech therapy in the field of speech content of children with delayed language development. The output of this thesis is the newly created testing materials that will help assess the indicative range of vocabulary in these children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Šestáková 712 kB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Šestáková 7.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Šestáková 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Šestáková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB