velikost textu

Edukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů
Název v angličtině:
Education of children with mental disabilities from point of view of the contemporary educational trends
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Kotrbáčková
Vedoucí:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
188302
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální postižení, edukace, inkluzivní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
mental disabilities, education, inclusive education
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce s názvem Edukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů je analyzovat průběh inkluzivního vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na počátku povinné školní docházky, posoudit vliv vnějších faktorů na úspěšnost společného vzdělávání a sestavit konkrétní doporučení pro další inkluzivní praxi ve škole, kde výzkum probíhal. V úvodních kapitolách jsou uvedena teoretická východiska zabývající se edukací žáků s mentálním postižením. Jsou zde definovány pojmy mentální postižení a mentální retardace, uvedena charakteristika žáků s tímto postižením, možnosti jejich edukace a legislativní dokumenty vztahující se ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapitoly se zabývají inkluzivním vzděláváním, které je hlavním současným trendem v edukaci, je vymezen pojem inkluzivní vzdělávání, jeho podmínky, výhody a možné problémy s ním spojené a popsány faktory tento typ vzdělávání ovlivňující. Jsou zde uvedeny didaktické principy, metody i rady pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Na tyto kapitoly navazuje další, která je zaměřena na samotný výzkum a je v ní zpracována případová studie. Pro vypracování diplomové práce bylo použito, kromě analýzy odborné literatury, kvalitativní výzkumné šetření zpracované na základě přímého pozorování, rozhovorů, dotazníků a analýzy pedagogické dokumentace. Výzkumné šetření prokázalo, že nejvýznamnějším vnějším faktorem ovlivňujícím společné vzdělávání žáka s mentálním postižením je osobnost pedagoga a jeho schopnosti, velký význam má i kvalitní asistent pedagoga. Pedagogové inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením nejsou nakloněni, připouštějí pouze společné vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Klíčová slova: mentální postižení, edukace, inkluzivní vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main goal of this thesis entitled Education of children with mental disabilities from point of view of the contemporary educational trends is to analyze progress of inclusive education on pupil with light mental disorder at the beginning of mandatory education, evaluate the influence of external factors on the success of joint learning and draw up specific recommendations for further inclusive practice at the school where the research was conducted. The first chapters describe theoretical background dealing with the education of pupils with mental disabilities. Chapters contain definition of terms mental disabilities and mental retardation, characteristics of pupils with these disabilities, possibilities of their education, legislative documents related to the education of pupils with special educational needs. Chapters are dealing with inclusive education which is currently the leading trend in modern education. The inclusive education term is defined, its conditions, advantages and possible connected problems and also factors influencing this type of education are described. There are given the didactic principles, methods and advice for mental disabilities pupils education. Following chapter is focused on research itself and contains case study. Except professional literature analyzes where also used qualitative research based on direct observation, interviews, questionnaires and analysis of pedagogical documentation for elaboration of this diploma thesis. Research has proven that most significant external factor affecting joint education of pupil with mental disabilities is a personality and skills of pedagogue, great importance is also a quality of assistant teacher. Pedagogues are not inclined to inclusive education of pupils with mental disabilities, they admit only inclusive education of pupils with light mental disabilities. Key words: mental disabilities, education, inclusive education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Kotrbáčková 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Kotrbáčková 25.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Kotrbáčková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Kotrbáčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB