text size

Domácí násilí a jeho dopad na dítě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Domácí násilí a jeho dopad na dítě
Titile (in english):
Domestic violence and its impact on child
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Michaela Faltysová
Supervisor:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Opponent:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Thesis Id:
188299
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Pedagogy (B7506)
Study branch:
Special Pedagogy (B SPPG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
01/06/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
domácí násilí, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, oběť domácího násilí, týrající partner, žena, muž, dítě
Keywords:
domestic violence, syndrome Child Abused and Neglect, victim of domestic violence, abusive partner, woman, man, child
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku domácího násilí a jeho dopad na dítě. Struktura práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První kapitola v teoretické části obecně charakterizuje domácí násilí, jeho formy, projevy, příčiny, důsledky a na závěr možnosti identifikace tohoto problému. V další kapitole je charakterizovaná jak oběť, tak násilná osoba a také všechny osoby, které se mohou stát obětí domácího násilí. Dále je pozornost věnována syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jeho definice, projevy, formy, příčiny a důsledky. Poslední kapitola z teoretické části popisuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím jako je prevence, intervenční centra a právní rámec domácího násilí v České republice. Praktická část je realizovaná jako kvantitativní výzkum. Konkrétně je zpracována pomocí dotazníku, který byl rozeslán široké veřejnosti v elektronické formě. Za hlavní cíl dotazníku a této práce je zjistit, jak je společnost informovaná o domácím násilí a jeho dopadu na dítě. Z výsledků šetření vyšlo, že většina respondentů o domácím násilí slyšelo nebo se s ním setkalo, ale nedokáží uvést, kam by se při tomto problému obrátili pro pomoc. Více než polovina dotazovaných je toho názoru, že domácí násilí má špatný a negativní vliv na psychiku dítěte i na jeho začleňování se do kolektivu, jelikož může mít sklony k agresivitě. KLÍČOVÁ SLOVA: domácí násilí, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, oběť domácího násilí, týrající partner, žena, muž, dítě
Abstract:
ABSTRACT Bachelor Thesis focuses on the issue of domestic violence and it is impact on a child. The work contains theoretical and practical part. The first chapter in a theoretical part in general, domestic violence, it is causes, consequences, and the identification of the problem. In the next chapter, the victim is characterised by a violent person and all persons who may become victims of domestic violence. The attention of tormented, abused and neglected child. It is definition, speeches, forms, causes and consequences. The last chapter of the theoretical part of the assistance to persons at risk of domestic violence prevention, intervention centres and legal framework of domestic violence in the Czech Republic. The practical part is realized as quantitative research. The research is based on the method of questionnaire which was sent to the general public in electronic form. The main purpose of this thesis and also this questionnaire is to find out how the company is informed about domestic violence and its impact on a child. Based on the information obtained from the questionnaire, the major society is aware of domestic violence but the problem is usually where to seek help. More than a half of the respondents believes that domestic violence has a negative impact on the psychic side and also the child’s socialization, considering the possible tendency to aggression. KEY WORDS: domestic violence, syndrome Child Abused and Neglect, victim of domestic violence, abusive partner, woman, man, child
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michaela Faltysová 1.02 MB
Download Abstract in czech Bc. Michaela Faltysová 58 kB
Download Abstract in english Bc. Michaela Faltysová 59 kB
Download Supervisor's review PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.21 MB
Download Opponent's review PaedDr. Eva Marádová, CSc. 790 kB
Download Defence's report doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB