velikost textu

Informovanost vybraných skupin obyvatel o zdravotních rizicích při nezdravém stravování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost vybraných skupin obyvatel o zdravotních rizicích při nezdravém stravování
Název v angličtině:
Information about the health risks of selected groups in unhealthy eating
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Nováková
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
188292
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dospělá populace, výživa, zdraví, zdravý životní styl
Klíčová slova v angličtině:
Adult population, nutrition, health, healthy life style
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá významem výživy jako určující hodnoty pro zdraví člověka a analyzuje problematiku rizikových faktorů nezdravého stravování. Při zasazení do rámce obecných principů a širšího společenského kontextu je konkrétně zaměřena na věkovou skupinu dospělých. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojem výživa, popisuje funkci jednotlivých složek výživy, energetický metabolismus a vztah s výživou. Dále se teoretická část zabývá metodami hodnocení stavu výživy, popisem výživových doporučení a zhodnocením zdravotních rizik, která mohou vyplývat z výživy. Praktická část je zaměřena na konkrétní výzkum znalostí a informovanosti týkající se problematiky zdravé výživy. Pracuje se studenty pomaturitního studia školy v Čelákovicích. Pomocí dotazníkového šetření a následné komparace tato práce zjistila nedostatečnou úroveň znalostí ve sledovaných oblastech problematiky zdravé výživy, a sice u studentů všech tří oborů – Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný sociální pracovník a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ačkoli dotazníkové šetření ukázalo, že u některých otázek studenti přece jen projevili alespoň průměrné znalosti o zdravé výživě a možných rizicích nezdravého stravování, z dalších odpovědí vyplynulo, že dodržování zásad zdravého stravování v jejich životě této vědomostní úrovni neodpovídá. V závěru praktické části byly navrženy pracovní listy, které mohou pomoci studentům orientovat se v dané problematice a své znalosti a návyky zlepšit. Klíčová slova: civilizační onemocnění, energetická bilance v organismu, kulinární úprava potravin, složky výživy, škodliviny v potravinách.
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis examines the impact of nutrition as a vital variable for human health and analyses risk factors involved in unhealthy diet. When incorporated into framework of general principals and broader social context, it is focused on an age group of adults. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part outlines the term nutrition, describes functions of different components of nutrition and energy balance in organism. Furthermore, the theoretical part deals with methods of assessment of nutritional status, description of diet recommendations and evaluation of risks to the health, which can be caused by diet. The practical segment focuses on establishment of dietary habits and spread of knowledge about benefits of healthy and costs of unhealthy nutrition among students attending selected school in Čelákovice. By the use of survey then followed by comparison of surveyed data, this thesis finds insufficient degree of dietary knowledge amongst students of all three fields of study – Graduate pharmaceutical assistant, Graduate social worker and Pre-school and After-school Education. The survey has shown that students have a ground work of theory regarding nutrition and risks regarding unhealthy diet, yet it does not correspond to adherence to healthy diet in their personal lives. The end of the practical segment includes worksheets that can help students to navigate themselves in the nutrition problematic and improve their habits and understanding. Keywords: nutritional components, energy balance in organism, harmful substance in foods, civilizational illness, culinary preparation of foods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Nováková 4.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Nováková 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Nováková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Nováková 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB