velikost textu

Aktuální metody výuky počátečního čtení (se specifickým > zaměřením na metodu SFUMATO)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální metody výuky počátečního čtení (se specifickým > zaměřením na metodu SFUMATO)
Název v angličtině:
Actual Methods of Elementary Reading ( a specific interest - Sfumato Method)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Šimsová, DiS.
Vedoucí:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
Id práce:
188281
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, žák, metody výuky, elementární čtení, metodika Sfumato
Klíčová slova v angličtině:
teacher, pupil, teaching methods, elementary reading, methodology Sfumato
Abstrakt:
ABSTRAKT Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Aktuální metody výuky počátečního čtení (se specifickým zaměřením na metodu SFUMATO). V teoretické části práce se věnuji problematice čtenářské gramotnosti v oblasti preprimárního i primárního vzdělávání. Dále popisuji dělení a vývoj metod z historického hlediska. Další kapitoly jsou věnovány nejpoužívanějším metodám výuky elementárního čtení v současnosti. Podrobněji jsem se pokusila popsat méně známou metodiku Sfumato. Praktickou část své diplomové práce jsem pojala jako výzkumnou sondu do výuky pomocí metodiky Sfumato a porovnání s kontrolními skupinami, u kterých je k výuce elementárního čtení použita analyticko-syntetická metoda a genetická metoda. Z výsledků mé práce vyplývá, že metodika Sfumato může být pro děti i žáky přínosná a může pomoci v předcházení nežádoucím čtecím návykům.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT As a topic of my thesis I chose Current Methods of Teaching of Initial Reading (with a specific focus on the SFUMATO method). In the theoretical part I deal with the issue of reading literacy in pre-primary and primary education. I also describe the division and development of methods from a historical point of view. Further chapters are devoted to the most used methods of elementary reading teaching at present. In more detail I tried to describe the less well-known methodology of Sfumato. The practical part of my diploma thesis was used as a research probe in teaching using the Sfumato methodology and comparison with control groups in which the analytic-synthetic method and the genetic method are used to teach elementary reading. The results of my work show that the Sfumato methodology can be beneficial for both children and pupils and can help in avoiding unwanted reading habits.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Šimsová, DiS. 5.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Šimsová, DiS. 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Šimsová, DiS. 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 410 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB